Νομοθεσία για κατοικίδια ζώα

8/11/2008 8:28 |

Αναδημοσιεύω την νομοθεσία για τα κατοικίδια ζωάκια, για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με γείτονες και σπιτονοικοκύρηδες.

ooo.bmp

ΝΟΜΟΣ 3170 ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγετικοί), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικοί) και χώρων, την προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.

β) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή συνοδού. Δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα οι ποιμενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης.

γ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

δ) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία τόσο του ανθρώπου όσο και των ζώων, του ίδιου ή και άλλου είδους.

ε) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, στην οποία συντηρούνται, σε σημαντικό αριθμό, αδέσποτοι ή ανεπιθύμητοι σκύλοι ή άλλα είδη ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων

1. Ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται:

α) να δηλώνει το σκύλο του στο φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των σχετικών αρχείων και να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του σκύλου του μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από τη γέννηση του,

β) να μεριμνά για την ευζωία και την ετήσια, τουλάχιστον, κτηνιατρική εξέταση του σκύλου του,

γ) να εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου του,

δ) να μην εγκαταλείπει αυτόν,

ε) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του σκύλου του.

2. Η σήμανση, η καταγραφή των σκύλων, καθώς και η κατάρτιση του σχετικού μητρώου, γίνονται από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, σε καταφύγια αδέσποτων ζώων, καθώς και σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διατηρούνται από τους δήμους, τις κοινότητες ή τα ζωοφιλικά σωματεία. Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ιδιώτες κτηνίατροι, η σήμανση και η καταγραφή των σκύλων μπορεί να γίνει και σε αγροτικά κτηνιατρεία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Η δήλωση, σήμανση και καταγραφή είναι προαιρετική για τους σκύλους που εκτρέφονται για τη φύλαξη ποιμνίων. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής του σκύλου βαρύνει τον ιδιοκτήτη του.

3. Δεν επιτρέπεται ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό. Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους χώρους. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν για τους ποιμενικούς και κυνηγετικούς σκύλους, καθώς και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης. Ο ιδιοκτήτης του κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του το βιβλιάριο υγείας του σκύλου του. Εντός των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση σκύλων για κυνομαχίες. Επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος, ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

5. Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε ανθρώπους ή ζώα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα.

6. Οι κάτοχοι θηλυκών σκύλων οφείλουν να μην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την αναπαραγωγή ζώων καινά μεριμνούν για τη στείρωση τους, εφόσον δεν επιθυμούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της δήλωσης κατοχής σκύλων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος σήμανσης και καταγραφής αυτών και ενημέρωσης από τους κτηνιάτρους της παραγράφου 2 του φορέα που είναι αρμόδιος για την καταχώριση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των στοιχείων των σκύλων που έχουν σημανθεί και των ιδιοκτητών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο φορέας που είναι αρμόδιος για την τήρηση των μητρώων αυτών, ο τύπος και το περιεχόμενο του βιβλιαρίου υγείας, η διαδικασία και οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση και θεώρηση του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 3
Εκτροφή - Αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει, αναπαράγει για εμπορικούς σκοπούς ή πωλεί σκύλους, οφείλει να εφοδιάζεται με άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του, να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 184/1996 (ΦΕΚ 137 Α'). Ιδιαίτερα για τη χορήγηση άδειας εκτροφής και αναπαραγωγής σκύλων, πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις του Ν. 604/1977 (ΦΕΚ 163 Α') και του Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α'). Η άδεια αυτή απαιτείται όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος, σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής. Για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να διαμένουν οι σκύλοι σε χώρους κατάλληλους, όσον αφορά τα υλικά κατασκευής τους, τις διαστάσεις τους, ανάλογα με τον αριθμό των σκύλων που φιλοξενούνται, τη θερμοκρασία, το φωτισμό, τον αερισμό και την καθαριότητα τους καινά υπάρχουν χώροι για την εξάσκηση τους, β) να χορηγείται στους σκύλους κατάλληλη και επαρκής ποσότητα τροφής, νερού, στρωμνής και να παρέχεται δυνατότητα άσκησης, γ) να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης των ασθενειών μεταξύ των σκύλων, δ) να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των σκύλων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών κινδύνων, ε) να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των σκύλων από και προς την εγκατάσταση εκτροφής, στ) να μην γονιμοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή πριν από το πρώτο και μετά το ένατο έτος της ηλικίας τους, ζ) να μην γονιμοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών μετά τον τελευταίο τοκετό, η) να τηρούνται βιβλιάρια υγείας των σκύλων, στα οποία θα καταγράφονται οι εμβολιασμοί τους και οι κτηνιατρικές εξετάσεις και πράξεις στις οποίες υποβάλλονται και θ) να τηρούνται στις εγκαταστάσεις εκτροφής μητρώα για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από την αρμόδια αρχή.

2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή σκύλοι που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού σκύλου και των απογόνων του.

3. Δεν επιτρέπεται η πώληση σκύλων με ηλικία μικρότερη των επτά εβδομάδων. Οι προς πώληση σκύλοι φέρουν υποχρεωτικά σήμανση και είναι καταγραμμένοι.

4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι της έκδοσης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και άλλων ζώων συντροφιάς, οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι φιλοξενίας των ζώων, καθώς και ο εξοπλισμός των χώρων αυτών, ανά είδος ζώου.

Άρθρο 4
Διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων με σκύλους

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διοργανώνει εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις με σκύλους οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της αρμόδιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

2. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι σκύλοι πρέπει να βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη ή του συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην τους προξενεί φόβο, αγωνία ή πόνο. Σκύλοι που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συμπεριφορά προς τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο ή απομακρύνονται από την εκδήλωση.

3. Οι σκύλοι που συμμετέχουν σε εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις πρέπει να έχουν δηλωθεί, σημανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας του σκύλου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένοι και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών γατών και άλλων ζώων συντροφιάς

1. Κάθε ιδιοκτήτης γάτας έχει τις υποχρεώσεις των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 2.

2. Απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση γατών για την παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

3. Για τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται με γάτες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 εκτός από αυτές που αφορούν στη δήλωση, σήμανση και στην καταγραφή του άρθρου 4.

4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση άλλων ζώων συντροφιάς σε κάθε είδους μονομαχίες.

Άρθρο 6
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους κ.λπ.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των μονοκατοικιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ240 Α') και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Άρθρο 7
Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων

1. Αρμόδιοι για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Η περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων μπορεί να πραγματοποιείται και από ζωοφιλικά σωματεία, εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, σε συνεργασία με τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα. Οι δήμοι και οι κοινότητες συγκροτούν τα συνεργεία περισυλλογής από άτομα τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην αιχμαλωσία των ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισμού τους. Κατά την αιχμαλωσία και την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων απαγορεύεται η κακομεταχείριση τους.

2. Τα συνεργεία περισυλλογής καθοδηγούνται στο έργο τους και ελέγχονται από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της αρμόδιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

3.α. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους δήμους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωματεία σε ιδιόκτητους ή μη χώρους.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το Ν. 604/1977 και το Π.Δ. 463/1978. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι για την εναρμόνιση των καταφυγίων που ήδη λειτουργούν με τους όρους του νόμου αυτού.

4. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται οδηγούνται σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση και παραμένουν μέχρι να αναλάβει κάποιος ενδιαφερόμενος τη φιλοξενία τους. Σκύλοι που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανση τους ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει την απώλεια τους, επιστρέφονται σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται η υιοθεσία των σκύλων από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι ετών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Σκύλοι που δίνονται σε ιδιώτες για φιλοξενία, πρέπει προηγουμένως να σημανθούν, να καταγραφούν και να υποβληθούν σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και στείρωση. Οι σκύλοι που παραμένουν στο καταφύγιο, εφόσον σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου του καταφυγίου κρίνονται υγιείς, επιτρέπεται να επαναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, με απόφαση της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, εντός των διοικητικών τους ορίων και κατά προτίμηση στην περιοχή από όπου περισυνελέγησαν, αφού προηγουμένως σημανθούν, καταγραφούν και υποβληθούν σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και στείρωση. Την ευθύνη για την επίβλεψη, τη φροντίδα και την ευζωία τους έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3α. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού τους στην περιοχή όπου επαναφέρονται. Η επαναφορά δεν επιτρέπεται σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας και αεροδρόμια.

5. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται μετά από κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνοι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ' του άρθρου 1, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, υποβάλλονται σε ευθανασία. Σκύλοι ανίκανοι να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον μετά από κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με την ευζωία τους, υποβάλλονται σε ευθανασία. Σκύλοι που διαπιστώνεται από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένοι ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή μέσα στα καταφύγια, με την ευθύνη της διοίκησης τους.

6. Στο άρθρο 46 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α') προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: «7. Με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων περίθαλψης και διαμονής κάθε είδους αδέσποτων ζώων. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' του άρθρου 2 του Π.Δ. 190/1981 (ΦΕΚ 54 Α') και εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 αυτού.»

7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο, τη διαδικασία και το όργανο που είναι αρμόδιο για τη σήμανση και την καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται, τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς φιλοξενία, την παράδοση τους στο νέο ιδιοκτήτη, τη δήλωση απώλειας, τη φιλοξενία και την επιστροφή των σκύλων που φέρουν σήμανση στον ιδιοκτήτη τους, την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων, την παράδοση των σκύλων σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν τη διατήρηση τους, τις επιτρεπόμενες μεθόδους ευθανασίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 3α για την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο φορέας που επιχορηγείται, ο σκοπός, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 8
Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων σκύλων σε απορρίμματα

Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων ή άλλων καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων και γενικώς χώρων και εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων σκύλων στα απορρίμματα των εγκαταστάσεων τους.

Άρθρο 9
Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή ζωοφιλίας

1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνούν για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων που είναι κάτοχοι ζώων συντροφιάς, και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων συντροφιάς, καθώς και για την ενημέρωση των προσώπων αυτών σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων συντροφιάς.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση αυτή.

Άρθρο 10
Αποκομιδή πτωμάτων ζώων

Οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου έχουν την υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς τα πτώματα των νεκρών ζώων και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

Άρθρο 11
Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων

1. Η πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων που καταρτίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Αν εκδηλωθεί κρούσμα λύσσας σε ζώο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί να λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα είτε σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είτε σε όλη την επικράτεια, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων 1197/ 1981 και 2017/1992 (ΦΕΚ 31 Α').

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι που αφορούν στην αποτροπή του κινδύνου εισβολής στη Χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 12
Ποινικές κυρώσεις

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 5 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δώδεκα μήνες και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ.

2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες και χρηματική ποινή από τετρακόσια μέχρι δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ.

3. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78 Α'), καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 5του άρθρου αυτού.

4. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά το ζώο από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωματείο ή σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

5. Το άρθρο 8 του Ν. 1197/1981 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8, 1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2,3 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή από τριακόσια μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και με τις δύο ποινές. 2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 παράγραφοι 2 και 3 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι πέντε μήνες ή με χρηματική ποινή από τριακόσια μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και με τις δύο ποινές. 3. Οι ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται και για παραβάσεις κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 586/1977 (ΦΕΚ 140 Α').»

6. Η κλοπή κυνηγετικού σκύλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ.

Άρθρο 13
Διοικητικές κυρώσεις

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 2, των άρθρων 3, 4 και 5 επιβάλλεται και πρόστιμο τριακοσίων έως χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Για τον καθορισμό του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη η πρόθεση ή μη του παραβάτη, η σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης και η υποτροπή. Στην καθ' υποτροπή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5 επιτρέπεται η αναστολή της άδειας από έξι μήνες μέχρι τρία έτη ή οριστική αφαίρεση της.

2. α) Το πρόστιμο που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για τους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 περιπτώσεις α', δ' και ε', 3 και 6 του άρθρου 2, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με βάση την έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού.

β) Το πρόστιμο που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για τους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 περιπτώσεις β' και γ' και 4 του άρθρου 2, καθώς και των άρθρων 3, 4 και 5, επιβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή Κτηνιατρικής της κατά τόπο αρμόδιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, με βάση την έκθεση βεβαίωσης της παράβασης που συντάσσεται από το όργανο που διενεργεί την επιθεώρηση κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού.

γ) Ενώπιον του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του Διευθυντή Κτηνιατρικής μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του ο παραβάτης, ο οποίος καλείται για το λόγο αυτόν πριν από τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Η απόφαση επιβολής προστίμου επιδίδεται στο πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται το πρόστιμο. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ουσίας.

3. Τα πρόστιμα εισπράττονται από το δήμο ή την κοινότητα, περιέρχονται σε ειδικό λογαριασμό τους και διατίθενται για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, η αναπροσαρμογή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων

1. Στο άρθρο 4 του Ν. 604/1977 (ΦΕΚ 163 Α') η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1 Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται κατ' αποκλειστικότητα από κτηνιάτρους.»

2. Στο άρθρο 6 του Ν. 604/1977 προστίθενται τα ακόλουθα:

α) στην παράγραφο 1 αυτού μετά τις λέξεις «Δια την λειτουργίαν» προστίθενται οι λέξεις: «κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων,»,

β) στην ίδια παράγραφο μετά το «Εφόσον» προστίθεται νέα περίπτωση α' με υποπεριπτώσεις αα', ββ' και νγ'. «α) Προκειμένου περί κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων:

αα) Υποδεικνύεται με την αίτηση κτηνίατρος ως επιστημονικός υπεύθυνος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10.

ββ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1:100.

γγ) Έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού».

γ) Η περίπτωση α' γίνεται β' και η περίπτωση β' γίνεται γ'.

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 604/1977 μετά τις λέξεις «Την επιστημονική ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις «κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων,».

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 604/1977 μετά τις λέξεις «την επιστημονική ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις «κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων,».

5. Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α') επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Οι περιπτώσεις στ' και η' της παραγράφου 1 αντικαθίστανται ως εξής: «στ) Ατομική αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων σκύλων

η) Ατομικό προαύλιο άσκησης σκύλων».

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον εξήντα τετραγωνικών μέτρων και οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' και ζ' της ίδιας παραγράφου να έχουν επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που φιλοξενούνται, έχοντας υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης με ελάχιστες διαστάσεις μήκους δύο μέτρων, πλάτους δύο μέτρων και ύψους δύο μέτρων. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.»

6. Τα κτηνιατρεία μικρών ή μεγάλων ζώων που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υποχρεούνται μέσα σε έξι μήνες από την ισχύ του να προσαρμοστούν με τις διατάξεις του.

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) οι διατάξεις του Ν. 829/1978 (ΦΕΚ203 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του Ν. 1845/ 1989 (ΦΕΚ 102 Α'), εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1,2 περιπτώσεις β', γ' και δ', 4 και 5 ως ισχύουν, το Π.Δ. 400/1983 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 289/1992 (ΦΕΚ 148 Α'), εκτός από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9, καθώς και κάθε άλλη κανονιστική πράξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 829/1978,

β) το άρθρο τρίτο του Ν. 1444/1984,

γ) το άρθρο τρίτο του Ν. 2017/1992,

δ) τα άρθρα 255 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 και 287 παράγραφοι 3α', 3β', 6, 10α και 12 του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α') και

ε) κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα του νόμου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του.

Άρθρο 16
Οργανωτικά θέματα Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

1. Όπου στις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α'), όπως ισχύει, αναφέρονται οι όροι «Περιφερειακό Ερευνητικό Τμήμα» και «Προϊστάμενος Περιφερειακού Ερευνητικού Τμήματος» αντικαθίστανται αντίστοιχα με τους όρους «Ινστιτούτο» και «Διευθυντής Ινστιτούτου».

2. Στο τέλος της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1845/1989, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ223 Α'), απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «καθώς και σε άλλα στελέχη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Συγκροτεί ίσο αριθμό με τον αριθμό των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας εκλεκτορικά σώματα που αποφασίζουν οριστικά για την πρόσληψη και προαγωγή των ερευνητών.»

4. Το άρθρο 11 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του Ν. 2945/ 2001, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11, Διάρθρωση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 1. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. αποτελείται από Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας (Π.Ι.ΑΓ.Ε.). 2. Τα Π.Ι.ΑΓ.Ε. διαρθρώνονται σε Διοικητική Υπηρεσία και Τμήμα Μάρκετινγκ. Στα Π.Ι.ΑΓ.Ε. υπάγονται διοικητικά τα Ινστιτούτα, τα Αυτοτελή Εργαστήρια και τα Κέντρα Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας. 3. Τα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας συντονίζουν επιστημονικά τα ομοειδή Ινστιτούτα και τα Αυτοτελή Εργαστήρια. Σε κάθε Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.Ε.Ι.). 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) Ορίζονται τα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και τα Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. β) Οι ογδόντα δύο περιφερειακές μονάδες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (ινστιτούτα, ιδρύματα, κέντρα, σταθμοί) ενοποιούνται, αναδιαρθρώνονται, καταργούνται και μετατρέπονται είτε ως Ινστιτούτα είτε ως Αυτοτελή Εργαστήρια είτε ως Κέντρα Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας.»

5. Οι περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1845/1989, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίστανται ως εξής: «β) Αποφασίζει για τα θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των Ινστιτούτων, των Αυτοτελών Εργαστηρίων και των Κέντρων Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας που ανήκουν στην αρμοδιότητα του σύμφωνα με το νόμο αυτόν, τους κανονισμούς οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, κατάστασης προσωπικού, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. δ) Συντάσσει ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων των Ινστιτούτων, των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Εργαστηρίων και των Προϊσταμένων των Κέντρων Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Περιφερειακού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τη διαβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.»

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: «Καθηγητές A.E.I, κατά ένα λιγότερο από τα μέλη της προηγούμενης περίπτωσης α' του ίδιου με το Εθνικό Ινστιτούτο γνωστικού αντικειμένου, που προτείνονται από το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών των οικείων Ινστιτούτων. Στα τριμελή Ε.Σ. συμμετέχει ένας καθηγητής A.E.I..»

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: «Έδρα του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας είναι η έδρα του εκάστοτε Προέδρου του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου.»

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 26του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Εισηγείται τον ερευνητικό προσανατολισμό του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας στο Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και αποφασίζει για την κατανομή των ερευνητικών αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων μεταξύ των Ινστιτούτων και των Αυτοτελών Εργαστηρίων του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου.»

9. Το άρθρο 15 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 26 του Ν. 2945/ 2001, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15, Οργάνωση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ιδρυμάτων Αγροτικής Έρευνας, των Ινστιτούτων, των Αυτοτελών Εργαστηρίων, των Κέντρων Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας και των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να συνιστώνται, αναμορφώνονται, συγχωνεύονται ή να καταργούνται Περιφερειακά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτα, Αυτοτελή Εργαστήρια, Κέντρα Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας και Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας.»

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του Ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 26 του Ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται οι βαθμίδες και η έδρα της μονάδας. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο τουλάχιστο φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και στην έδρα της μονάδας που αφορά η προκήρυξη και κοινοποιείται στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες.»

11. Οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για πρόσληψη ή προαγωγή συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το υπάρχον Επιστημονικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία με την παρούσα σύνθεση του παρατείνεται μέχρι τη δημιουργία των εκλεκτορικών σωμάτων και όχι πέραν του ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

12. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιχορηγούνται από αυτό όλα τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Γεωργίας νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 17
Απεντομωτήρια

1. Οι συκοπαραγωγοί, ιδιώτες ή Συνεταιρισμοί, δύναται να δημιουργούν απεντομωτήρια προς κάλυψη των αναγκών απεντόμωσης των καλλιεργειών τους μετά από άδεια του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Καταργείται το προβλεπόμενο από το άρθρο 5 του Ν.Δ. 2584/1953 απεντομωτικό δικαίωμα υπέρ της ΣΥΚΙΚΗΣ.

Άρθρο 18
Ρύθμιση θεμάτων «Κτηνοτροφικής»

Οι διατελέσαντες από το έτος 1995 έως σήμερα Πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ», η οποία διαλύθηκε με την υπ' αριθμ. 2020/2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη που πηγάζει από τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ» προς το Δημόσιο, Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

RSS Feed για αυτό το θέμα 160

avatar

από maxwell | 20/2/2009 20:04

ΞˆΟ‡ΞΏΟ…ΞΌΞ΅ αύξηση παπαγάλοι Ξ³ΞΉΞ± πολλά Ο‡ΟΟŒΞ½ΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ο…Ο„Ξ? τη στιγμΞ? έχουμΡ διάφορΡς
παπαγάλος παπαγάλος Ριδών ΞΊΞ±ΞΉ γόνιμο Ξ±Ο…Ξ³Ξ¬ που διατίθΡνται προς Ο€ΟŽΞ»Ξ·ΟƒΞ·. ΞˆΟ‡ΞΏΟ…ΞΌΞ΅ macaws, cockatoos, Greys ΑφρικΞ?Ο‚, Ξ‘ΞΌΞ±ΞΆΟŒΞ½Ξ΅Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ electus παπαγαλοι διαθέσιμη Ξ±Ο…Ο„Ξ? τη στιγμΞ? Ξ±Ο€ΟŒ 5 μηνών έως 8 Ξ΅Ο„ΟŽΞ½ avaiable Ξ³ΞΉΞ± Ο€ΟŽΞ»Ξ·ΟƒΞ·. ΞœΟ€ΞΏΟΞ΅Ξ―Ο„Ξ΅ Ξ½Ξ± ΡπικοινωνΞ?σΡτΡ ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΌΞ±Ο‚ Ξ³ΞΉΞ± την τιμΞ? ΞΌΞ±Ο‚ λίστα.

artetort

από Aris Tort | 21/2/2009 13:17

Λυπάμαι αλλά βγήκαν κινέζικα
μήπως μπορείς να ξαναστείλεις το μήνυμα max_

avatar

από ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 7/3/2009 19:08

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα κάποιες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή ζώων σε πολυκατοικία. Νοικιάζω και δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται να έχω κατοικίδιο. Βέβαια, το σκυλάκι μόνο τις βραδινές ώρες θα παραμένει μαζί μου, οπότε και είμαι και εγώ στο σπίτι. Τις υπόλοιπες βρίσκεται μαζί μου στο χώρο εργασίας μου. Ακόμα και το διαμέρισμα είναι προσωρινή λύση αφού σε κανά 2 μήνες θα μεταφερθώ σε ιδιόκτητο χώρο.

Μπορείτε να με ενημερώσετε τι πρέπει να κάνω ή αν ξέρετε τι ορίζει (και αν ορίζει) ο νόμος κάτι σχετικό για τους ενοικιαστές;

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

avatar

από elli | 10/3/2009 21:13

Geia sas!epeidh exw problhma me thn geitonisa mou pou menei apo katw 8a h8ela na sas rwthsw kapoies leptomereies gia th fulaksh tou skulou sto diamerisma.To skuli einai polu hsuxo den lerwnei tous koinoxrhstous xwrous einai panta demeno otan bgainei alla opws einai fusiko otan perpataei akougontai ta nuxia tou.mporeitai na mou peite ti problepei o nomos gia auto?euxaristw polu!

artetort

από Aris Tort | 11/3/2009 15:00

ακούγεται πολύ αστείο Έλλη αυτό που ρωτάς!!! Ακούγονται τα νύχια του και ενοχλείται η αποκάτω?!@!!
Φαντάζομαι ότι αν ενοχλείται από αυτό, όταν θα φοράς τακούνια θα σου κάνει μύνηση, ε?

Δεν προβλέπει τίποτα ο νόμος. Εσύ απλά πήγαινε το σκυλάκι να του κόψεις τα νυχάκια και δώρισε ένα κουτάκι βάλιουμ στην αποκάτω... Αυτά που σου λέει για τα νυχάκια του σκύλου είναι αφορμές. Απλά δεν θέλει το σκυλάκι στο κτίριο. Ο δικός μου ο σπιτονοικοκύρης που τελικά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα για να με διώξει, προχθές μου έκανε παρατήρηση γιατί του μιλάω σαν παιδάκι και το παίζω πατέρας!!! Ενοχλεί μέχρι και αυτό!!! Τι να πω!!!

artetort

από Aris Tort | 11/3/2009 15:03

Σταυρούλα μπορείς να έχεις μέχρι δύο κατοικίδια στο σπίτι και δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Αρκεί τα ζωάκια να μην κατοικούν μόνιμα σε κάποια βεράντα αλλά μέσα στο σπίτι και να προσπαθείς να τα εκπαιδεύσεις να είναι ήσυχα, όσο είναι δυνατόν, και βέβαια, καθάρα, πιο πολύ για την δική σου ησυχία και υγεία.

avatar

από Ελενη | 25/3/2009 14:55

Eho provlima me kapoious "kalous" geitones. Kathe fora pu vgazo to skyli mou volta me apeiloun kai me vrizoun. Ta vrisidia den mporo na ta epanalavo giati fantazeste se ti epipedo kinountai. Me apeilise omos simera o enas ex auton me tin frasi: xanaperna apo do kai tha deis ti tha patheis. Vevaia ola auta xoris logo kathoti to "moro" mou arneitai peismatika na lerosei stin volta mias kai ta kanei sto spiti se pana. Prin ena mina kalesa peripoliko mpas kai valoun myalo. Oi astynomikoi tous exigisan oti eho kathe dikaioma na vgazo to skyli mou volta kai den mporoun na to apagoreusoun. Auto mallon oso kai i diki mou antidrasi stin kakia tous (tous eipa oti den tous fovamai kai as tolmisoun na peiraxoun emena i to skyli) tous ehei exorgisei akomi perissotero. Profanos akomi pistevoun oti i geitonia kai oloi oi horoi tous anikoun. Ehete kamia idea ti allo mporo na kano, gia na min ginomai allo rezili me tis fones tous????? HELP!!!

artetort

από Aris Tort | 25/3/2009 16:18

Καλησπέρα Ελένη λυπάμαι πάρα πολύ για την συμπεριφορά των γειτόνων σου σχετικά με το σκυλάκι σου. Λίγο πολύ, όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τέτοια "ζώα" - ανθρώπους. Εμένα κάποια στιγμή κλότσησε ένας το σκυλάκι μου, όταν ακόμα ήταν κουταβάκι, γιατί ενώ αυτό μύριζε και μάλιστα δεμένο, νόμισε αυτός ότι θα έχεζε εκεί κοντά του. Κρίμα βέβαια που όντως δεν τον έχεσε αλλά τον ξέχεσα εγώ.

Βέβαια δεν γίνεσε ρεζίλι εσύ με τις φωνές τους, αυτοί γίνονται. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αδιαφορήσεις, οπότε και θα τους σκάσεις περισσότερο και θα βαρεθούν να ασχολούνται. Συνέχισε να πηγαίνεις βόλτα το σκυλάκι σου, πέρνε και μία σακουλίτσα εάν καταφέρει να κάνει έξω κακάκια για να τα μαζέψεις και αδιαφόρησε.

Εάν πάλι είναι τόσο ανυπόφοροι, έχεις την υπομονή με ηρεμία να τους αντιμετωπίσεις? Δηλαδή κάθε φορά που δέχεσε επίθεση πέρνε κάφε φορά την αστυνομία. Επικοινώνησε με ζωοφιλικούς συλλόγους που θα βρεις στο ίντερνετ (αν και αυτοί στα θεωριτικά καλοί είναι αλλά στην πράξη...) και στην τελική βγάλε μια αγγελία να μαζευτούμε καμιά εικοσαριά ζωόφιλοι εκεί με τα σκυλάκια μας να σου πω εγώ το ταράκουλό τους. Εγώ θα ερχόμουν σίγουρα.

Βέβαια αν είσαι στην επαρχία είναι χειρότερα τα πράγματα αλλά νομίζω ότι αυτοί είναι "σκυλιά" που απλά γαυγίζουν πολύ... Βέβαια να έχεις στις βόλτες το σκυλάκι σου δεμένο και προσοχή μή φάει τίποτα σε περίπτωση φόλας.

Υπομονή και δυναμικά. Άνθρωποι και ζωάκια εναντίον ΖΩΩΝ!

artetort

από Aris Tort | 25/3/2009 16:19

Βεβαίως Ελένη υπάρχει και η λύση του να τους καταγγείλεις. Αργεί ο νόμος στο Ελλάντα αλλά είναι και η μόνη επίσημη λύση...

transexual2008

από dorothea | 29/3/2009 19:30

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ?

Romelina

από Angelica | 8/4/2009 10:58

Καλημέρα! Λοιπόν εγώ έχω το εξής πρόβλημα. Μένω σε μία "πολυκατοικία" η οποία μου ανήκει. Στην ουσία ο κήπος δεν είναι κοινόχρηστος χώρος, αλλά είναι δικός μου και κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν. Στον κήπο μου λοιπόν αφήνω τα 2 σκυλιά μου ελεύθερα. Τα σκυλίά περνούν τν μισή μέρα στον κήπο και την άλλη μισή μέσα στο υπόγειο (που είναι ανοιχτό για να μπαινοβγαίνουν όποτε θέλουν). Τις ακαθαρσίες τις καθαρίζω κάθε πρωί. Λοιπόν ενώ δεν έχει κανένας από τουσ συγγενής μου που μένουμε μαζί πρόβλημα με τα σκυλιά, έχει ο γείτονας που μένει στο διπλάνό σπίτι (Σημείωση ότι τα σκυλία βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο πάνω από δέκα χρόνια και αυτός άρχισε να παραπονιέται αφότου έδιωξε τον δικό του σκύλο). Η ερώτησή μου είναι: Εκεί που ο νόμος αναγράφει πως τα σκυλιά δεν επιτρέπονται στις βεράντες και στους κήπους αναφέρετε στις πολυκατοικίες. Δηλαδή αν ήταν μονοκατοικία και δεν είχε πολλά διαμερίσματα τα σκυλιά θα επιτρεπόταν να ειναι στον κήπο. Στην δική μου περίπτωση που όλο το οίκημα μου ανήκει και ο κήπος είναι δικός μου, και δεν μένει κανένας άλλος στο κτήριο από εμένα, έχει το δικαίωμα να μου κάνει καταγγελία? Ευχαριστώ προκαταβολικά!

artetort

από Aris Tort | 8/4/2009 18:10

Γεια σου Αγγέλικα νομίζω ότι δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα αν ο κήπος και το σπίτι είναι δικά σου. τί, κουμάντο και στην περιουσία θα μας κάνουν?

Romelina

από Angelica Romelina | 8/4/2009 20:12

Το πρόβλημά μου είναι πως μου έχει κάνει ήδη καταγγελία και μου έστειλαν χαρτι από το Υγειονομικό πως πρέπει να μαζέψω τα σκυλιά από τον κήπο μου. Αυτοί συνεχίζουν να ισχυρίζονται πως είναι πολυκατοικία παρόλο που κανένας από αυτούς που μένουν εδώ δεν έχει παράπονο. Μήπως ξέρεις πού θα μπορούσα να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες? Θα με βοηθούσε πολυ. Ευχαριστώ και πάλι Smile

artetort

από Aris Tort | 8/4/2009 21:40

Δεν καταλαβαίνω πώς έστειλε χαρτί το Υγειονομικό δίχως να ρθει να δει τί ακριβώς συμβαίνει και τον χώρο. Αν όντως ήρθε το Υγειονομικό και είδε ακαθαρσίες και βρωμιές και ότι ζουν συνέχεια τα σκυλάκια έξω, ίσως να έχουν δίκιο. Αλλά απ' ότι θυμάμαι, οι περιορισμοί ισχύουν για μπαλκόνι και βεράντα, όχι για κήπο. Όπως και να 'χει, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να μιλήσεις και εσύ με το Υγειονομικό. Ρώτα τους πώς σου στέλνουν ειδοποίηση δίχως να ρθουν να δουν τί ακριβώς συμβαίνει. Και αν δεν βρίσκεις λύση ρώτα και έναν δικηγόρο στην τελική.

artetort

από Aris Tort | 8/4/2009 21:44

Μάλιστα αν αναζητήσεις και μέσω ίντερνετ φιλοζωικές μπορούν να σου συστήσουν δικηγόρους δικούς τους ώστε να είναι έμπειροι για τέτοια θέματα και να σε ενημερώσουν. Πριν καιρό το είχα κάνει εγώ για ένα θέμα αλλά τώρα που έψαχνα δεν βρήκα το τηλ. για να στο στείλω.

Αλλά προς το παρόν θα σε συμβούλευα όταν λείπεις για δουλειά να τα μπάζεις μέσα τα σκυλάκια, καλού κακού, και όταν γυρνάς να τα βγάζεις έξω ώστε να ελέγχεις καλά τί γίνεται.

Καλ

avatar

από ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 21/4/2009 13:12

ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΖΩ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ''ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ''...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

artetort

από Aris Tort | 22/4/2009 9:10

Γεια σου Ελισάβετ. Δεν το γνωρίζω αυτό που ρωτάς. Φαντάζομαι ότι από την στιγμή που φροντίζει κάποιος να μην αφήνει το σκυλάκι του πίσω τις ακαθαρσίες του και δεν είναι επιθετικό στα παιδιά, γιατί να μην μπείς σε παιδικές χαρές? Βέβαια αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη που συνήθως είναι αντίθετη με την λογική του κράτους... Τέλος πάντων. Καλό θα ήταν να ρωτήσουμε και μια φιλοζωική σχετικά, αν και απ' ότι έχω καταλάβει, και αυτοί στην κοσμάρα τους.

Το κράτος φροντίζει να βάζει ταμπέλες απαγορευτικές, δεν φροντίζει όμως να φτιάχνει ειδικούς χώρους για ζωάκια, όπως υπάρχουν παντού εκτός Ελλάδος. Αμφιβάλω για την νομιμότητά τους.

avatar

από stefie | 29/4/2009 14:14

geia sas!exw provlhma me ton apo panw mou..leei oti exei alergeia sta skulia kai kalese to ugeionomiko.to spiti einai pentakatharo,ta skulia kathara kai emvoliasmena,to spiti panw apo 70tetragwnika kai ta skulia den einai sthn veranta..mas exei trelanei.menw edw 2 xronia kai autos einai edw 1mhna..eleos!!!to gnwrize oti uparxoun skulia..kai pernei 10 fores thn mera tous idikthtes.ti na kanw ?

artetort

από Aris Tort | 30/4/2009 9:31

Stefie, κατ' αρχήν, ακόμα και αν κάλεσε το υγειονομικό, εάν είναι το σπίτι και τα σκυλάκια σου όπως περιγράφεις, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Επίσης τίποτα δεν μπορούν να σου κάνουν οι ιδιοκτήτες, να σε διώξουν δηλαδή εξαιτίας των σκύλων. Μόνο να χαλάσετε τις σχέσεις μπορείτε! Όσο για τον αποπάνω σου, εγώ απλά θα είμουν απόλυτος. Ήρθες μετά από τα σκυλιά, τα βρήκες εδώ, απλά μπορείς να φύγεις. Τα σκυλιά δεν πρόκειται να μετακινηθούν από δω. Και έξω από την πόρτα. Μην ξαναδώσεις καμιά σημασία. Θα κουραστεί να ασχολείται. Θα βρει με κάποιον άλλο να μαλώσει για κάποιο θέμα γιατί συνήθως τέτοιοι παράξενοι άνθρωποι όλο κάτι βρίσκουν... Άντε καλή υπομονή!

avatar

από Γιάννης | 3/5/2009 8:08

Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ τι γίνεται στην περίπτωση όπου σε μία μονοκατοικία, ο ιδιοκτήτης της διατηρεί σκύλο μονίμως σε κλουβι, 2 επί 2 τετρ. μέτρων; Εννοώ ότι δεν τον πηγαίνει καθόλου βόλτα και το σκυλί πλέον έχει αρχίσει και παραπονιέται (κλαίει). Το κλουβί είναι μονίμως στη σκιά.

artetort

από Aris Tort | 3/5/2009 21:57

Γεια σου Γιάννη αυτό που περιγράφεις είναι λυπηρό. Το ζωάκι όντως θα υποφέρει έτσι φυλακισμένο. Δυστυχώς δεν γνωρίζω εάν υπάρχει "αστυνομία ζώων" στην Ελλάδα όπως στο εξωτερικό. Όμως άκουσα πρόσφατα ότι ψηφίστηκε νομοσχέδιο για την τιμωρία ανθρώπων που κακομεταχειρίζονται ή βασανίζουν ζώα. Βέβαια, θα μου πεις, και που ψηφίζονται νομοσχέδια σε αυτή την χώρα αλλάζει κάτι? Δεν ξέρω που πρέπει να απευθυνθείς. Μήπως να αναζητήσεις καμιά συμβουλή από κάποια φιλοζωική στο διαδίκτιο ή από ένα δικηγόρο ή ακόμα και το "κακό" σε άλλες περιπτώσεις υγειονομικό?

avatar

από χρηστος | 21/5/2009 10:25

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕΝΩ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΟΡΟΦΟ ΕΧΕΙ Ο ΕΝΟΙΚΟΣ ΕΝΑ ΣΚΥΛΑΚΙ ΠΟΛΥ ΥΣΥΧΟ ,ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΦΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΜΙΑ ΣΤΗΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΑΝ .ΤΟΥ ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΤΗΠΗΣΗ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΝς ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΩΡΟ 2 ΕΤΩΝ . Η ΑΠΑΝΤΙΣΗ ΗΤΑΝ ΟΤΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ!!! ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΤΟΘ ΕΙΠΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΩ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ,ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΑΝΑ ,ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ ΤΟ ΥΓ. ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΕΛΕΧΟ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΗΛΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΘΑΠΙΟΤΗΤΑ . ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΔς ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΤΟΣ ΒΟ.......... Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ GOODYS

avatar

από Δημητρα | 21/5/2009 11:34

Καλημερα εχω το εξης προβλημα. μενω σε πολυκατοικια και εχω ενα σκυλο. ο απο κατω μουστειλε εξωδικο οπου αναφερει οτι ο σκυλος τον ενοχλει διοτι γαυγιζει και κλαιει ολη την ημερα και οτι τον εχουμε συνεχως στη βεραντα, πραγμα το οποιο δεν ειναι αληθεια. ο σκυλος βγαινει στη βεραντα μονο για 30 λεπτα περιπου καθε ημερα και εφ οσον ειμαστε στο σπιτι. στο παρελθον μουχει στειλει αστυνομια, τη στιγμη που ο σκυλος ηταν στη βεραντα αλλα δεν εκανε κανενα θορυβο. τωρα με το εξωδικο ζηταει η να διωξω το σκυλο η διαφορετικα ζηταει απο τον σπιτονοικοκυρη μου να μας κανει εξωση τι μπορω να κανω? τη στιγμη που με παει δικαστικα μπορει να κερδισει τη δικη και αυτα που ζηταει?

artetort

από Aris Tort | 21/5/2009 12:16

Αγαπητοί Δήμητρα και Χρήστο νομίζω ότι μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις και εμπειρίες εσείς οι δυο και να τα βρείτε. Ελπίζω να μην είστε οι γείτονες ο ένας του άλλου.

Λοιπόν Δήμητρα, και να χτυπιέται δεν μπορεί να σε διώξει από το σπίτι ούτε να σε αναγκάσει να μην έχεις το σκυλάκι σου. Φρόντισε εσύ να το προστατεύσεις όπως πρέπει και να το έχεις καθαρό και για δικό σου καλό και μην δίνεις σημασία. Άλλωστε ο νόμος, παραπάνω, τα λέει όλα ξεκάθαρα. Μπορείς αν θες να πάρεις και δεύτερο σκυλάκι ή και γάτα.

Χρήστο. Καταλαβαίνω την ανυσηχία σου για την βρομιά και μάλιστα εάν έχεις και ένα μικρό παιδάκι. Απλά μην γίνεις και εσύ υπερπροστατευτικός μπαμπάς, σαν και αυτούς που κοροιδεύουμε. Κοίτα, δεν μπορώ να ξέρω την κατάσταση στο αποκάτω σου διαμέρισμά και το μπαλκόνι του όπου κάνει τα κακάκια του το σκυλάκι, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι το αφήνουν έτσι. Γιατί το σκυλάκι, άντε βγαίνει και τα κάνει έξω, αλλά μετά μπαίνει και μέσα στο σπίτι τους. Αυτοί δεν θα θέλουν να μπάζει μέσα στο σπίτι τους ότι πατάει εκεί έξω. Και άλλωστε εάν ενοχλεί εσένα αποπάνω η μυρωδιά, πόσο μάλλον εκείνους μποροστά στο σαλόνι τους.

Ξέρεις, τέτοια έχω ακούσει και εγώ από τον καθηστερημένο σπιτονοικοκύρη μου. Αλλά εγώ, κάθε μέρα, και πάνω από μία φορά καθαρίζω το μπαλκόνι. Γιατί πώς να το κάνουμε. Κακάκια είναι, με ενοχλούν. Γι αυτό μου δίνεις την εντύπωση ότι υπερβάλεις.

avatar

από ΝΑΤΑΣΣΑ | 11/6/2009 1:22

εχω 2 σκυλακια σε διαμερισμα 87τμ σε πολυκατοικια.εχουμε περιβαλλοντα χωρο με γκαζον οπου ειναι ο μισοσ περιφραγμενοσ.ενω τα παω εκτοσ για τισ αναγκεσ τουσ με κατηγορουν οτι βρισκουν ακαθαρσιεσ στο γκαζον,ενω αδεσποτα σκυλια μπαινουν θα μποροθσαν καλλιστα να τα εχουν κανει.ομωσ αυτοι κατηγορουν τα δικα μου τα σκυλια.τι μπορω να κανω?

artetort

από Aris Tort | 11/6/2009 21:12

Γεια σου Νατάσσα. Κοίτα, εάν είσαι σίγουρη ότι τα σκυλάκια σου δεν τα κάνουν στο γκαζόν της πολυκατοικίας σου και ότι μπαίνουν άλλα σκυλάκια αδέσποτα, μπορείς να προτείνεις να ολοκληρώσετε έστω και πρόχειρα την περίφραξη του κήπου. Ή να μην αφήσεις τα δικά σου σκυλάκια να βγαίνουν στον κήπο για να μην τα κατηγορούν και άδικα.

avatar

από Τασούλα | 23/6/2009 14:45

Γεια σας, εγώ προσωπικά έχω παπαγάλο, και τον έχω στο μπαλκόνι. Μου έχει κάνει παρατήρηση (συγκεκριμένα από την οικοδομή απέναντί μου), οτι ο παπαγάλος κάνει πολύ φασαρία, όταν σφυρίζει, και να τον πάρω. Έχουν το δικαίωμα να μου απαγορεύσουν να έχω κατοικίδιο~ Ίσχύουν ώρες κοινής ησυχίας ακόμη και σε παπαγάλους~~~ Υπάρχει κάποιος τέτοιος νόμος~ Τι να το κάνω τον παπαγάλο δηλαδή, να του βάλω τσιρότο στο στόμα, δεν γίνεται!!! Αν γνωρίζει κάποιος κάτι, ας με βοηθήσει, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.

artetort

από Aris Tort | 23/6/2009 14:55

Χαχα, πολύ γέλιο. Εγώ θα στον είχα πνίξει τον παπαγάλο εάν δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ!!! Τώρα τί να σου πω. Είμαι πολύ φιλόζωος αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να ενοχλούμε για να μην μας ενοχλούν ή για να έχουμε την απαίτηση να μην μας ενοχλούν. Ρώτα κάποιον ειδικό σχετικά, δεν έχω ιδέα. Τουλάχιστον, το μεσημέρι ή το βράδυ βάζε τον μέσα τον παπαγαλίνο σου.

avatar

από tasoula | 24/6/2009 11:48

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Έψαξα και βρήκα τη νομοθεσία, και λέει οτι δεν μοπρεί να κάνει τίποτε, εκτός από τις ώρες κοινής ησυχίας. Οπότε εγώ θα τον βάζω μέσα το μεσημέρι, 3 με 5:30 που είναι η ώρα που είμαι υποχρεωμένη γι' αυτό, και μετά θα τον αφήνω έξω. Το βράδυ έτσι και αλλιώς μετά τις 8:30 ο παπαγαλίνος μου κοιμάται. Οπότε δεν ενοχλεί κανέναν. Ευχαριστώ και πάλι.

avatar

από Γιαννης | 1/7/2009 9:35

Για σας θελω να ρωτισο κατι στο σπιτι που μενω ειναι μονοκατοικια οταν καναμε τα συμβολεα αυτη εβαλε σαν ορο να μην παρο κανενα ζωο υπαχει κανενας νομος που να μου επιτρεπει να το παρο αλλα για μεσα στο σπιτι ειναι πολυ μικρο

artetort

από Aris Tort | 2/7/2009 8:22

Γεια σου Γιάννη δεν ισχύει κανένας τέτοιος όρος συμβολαίου που να ισχύει μπροστά στον νόμο που επιτρέπει να έχεις δύο κατοικίδια στο σπίτι σου. Όμως βεβαίως, αφού συμφώνησες με την σπιτονοικοκυρά σου εξ αρχής σε αυτόν τον όρο, τώρα αυτή θα αρχίσει να σου δημιουργεί προβλήματα. Βεβαίως η νομοθεσία ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορείς να έχεις μόνιμα ένα σκυλάκι σε μπαλκόνι ή βεράντα. Πάνω είναι αναλυτικά όλη η νομοθεσία.

avatar

από LeBorb | 15/7/2009 17:31

καλησπερα... διαβαζω το νομο του 2003 και εχω καποια κενα... το αρθρο 6 δεν ειναι ξεκάθαρο ... "επιτρεπεται η διατηρηση σε καθε κατοικια μονο ενος σκυλου και μιας γατας, ή δυο σκυλων ή δυο γατών" ΄;;;; τι εννοει λεγοντας "σε καθε κατοικια"...δηλαδή οταν μενεις σε μονοκατοικια μπορεις να εχεις 15 σκυλους και 15 γατες επειδη ειναι ιδιοκτητη (ή μη) ή μπορεις να εχεις πληθος ζωων αν η μονοκατοικια ειναι π.χ. πολλων τετραγωνικων μετρων ;;; ..αυτά τα σημεια δεν ξεκαθαριζονται....και μαλιστα οταν πολλά απο τα ζωα συντροφιας που διατηρεις παραμενουν ανεμβολιαστα για πολυ μεγαλο χρονικο διαστημα;;;; τι ισχυει σ αυτη την περιπτωση... απο οτι καταλαβαινω αυτο οτι ειναι παρανομο με βαση τη νομοθεσια και καθαρα για λογους δημοσιας υγειας... γνωριζω συγκεκριμενη περιπτωση γειτονα που μενει σε μονοκατοικια, εχει 3-4 σκυλους και πανω απο 4 γατες ..και αρκετα απο αυτα τα ζωα δεν εχουν εμβολιαστει.... θεωρω οτι πολυ ανετα καποιος μπορει να καταγγειλει το συγκεκριμενο τυπο...ειτε με εξωδικο ειτε απευθυνομενος στις υγειονομικες υπηρεσιες...εφοσον το αρθρο 2 προβλεπει ρητα ως υποχρεωση του ιδιοκτητη τον αμεσο εφοδιασμο του με βιβλιαριο υγειας, τακτικη κτηνιατρικη εξεταση, μεριμνα για την ευζωια-υγεια του ζωου...κοκ

μπορει καποιος να με φωτισει σχετικα με το θεμα;;;;;

artetort

από Aris Tort | 15/7/2009 22:33

Αγαπητέ φίλε είναι βέβαια σωστά τα ερωτήματά σου αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι εγώ μπορώ να σου απαντήσω. Έχω την εντύπωση ότι επιτρέπνται γενικά σε κάθε κατοικία δύο κατοικίδια, είτε αυτά είναι δύο σκυλάκια, είτε είναι δύο γάτες, είτε μια γάτα και ένα σκυλάκι. Έχω επίσης την εντύπωση ότι μια μονοκατοικία είναι μία κατοικία. Σαφώς και το υγειονομικό θα πρέπει να ελέγξει μετά από καταγγελία εάν τα κατοικίδια είναι εβολιασμένα. Τώρα για πιο σωστές πληροφορίες γιατί δεν απευθύνεσαι σε κανέναν ζωολογικό οργανισμό?

avatar

από Φωτεινή | 3/8/2009 16:01

Καλησπέρα Smile Σκοπεύω να φύγω από το πατρικό μου σε λίγο καιρό για διάφορους λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι το κορίτσι μου που είναι μεγαλόσωμο και παρόλο που είμαστε σε ρετιρέ με μεγάλη βεράντα καταλαβαίνω πως δυσκολεύεται να κινείται με άνεση, έτσι ψάχνω μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο για να έχει να τρέχει και να χαίρεται. Το πρόβλημά μου όμως είναι το εξής..Όπου κι αν πήγα όλα καλά κι όλα ωραία, αλλά μόλις ρωτούσα αν οι γείτονες αγαπάνε τα σκυλάκια κι αν υπάρχουν τίποτε κρούσματα φόλας τριγύρω, όλοι με κοιτάζουν με μισό μάτι και αναγκάζομαι να φεύγω με την ουρά στα σκέλια και φυσικά ούτε λόγος για να κλείσω το σπίτι. Στέλνω, λοιπόν, για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να ρωτήσω, εάν όντως έχουν το δικαίωμα να μου αρνηθούν λόγω του σκύλου, και μήπως θα ήταν πιο "σωστό" να κινηθώ ύπουλα και να μην ενημερώσω ότι μαζί μου θα μένει και το σκυλί μέχρι να υπογράψω συμβόλαιο; Και ο δεύτερος, ως μια ύστατη κραυγή βοήθειας...Μήπως κάποιος από εσάς έχει ή ξέρει κάποιο σπιτάκι να νοικιάζεται στα ανατολικά προάστια της Θεσσαλονίκης που να μην έχουμε πρόβλημα με υστερικούς γειτόνους και φόλες;;;Σας παρακαλώ εάν έχετε κάτι κατά νου στείλτε μου πληροφορίες! Με αγάπη και πολλά φιλικά γουφ, Ραλλού και Φωτεινή

artetort

από Aris Tort | 19/8/2009 23:31

Κοίτα, από την νομοθεσία έχεις το δικαίωμα να έχεις δύο κατοικίδια και αυτό υπερισχύει και από προφορικές συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες και από καταστατικά πολυκατοικιών. Αλλά έχεις όρεξη να τσακώνεσαι μετά με τους ιδιοκτήτες, να φωβάσε μήπως σου ρίξουν φόλες και γενικά να χαλάς την διάθεσή σου? Σε μερικές αγγελίες έχω δει να γράφουν ότι επιτρέπονται κατοικίδια. Εύχομαι να βρείτε σπιτάκι φιλόξενο και όμορφο.

avatar

από marianna | 25/8/2009 17:57

geia sas. emena to provlhma mou einai to ekshs: menw se mia poloikatoikia 3wn orofwn.emeis menoume ston 2o kai ston 1o menei h idiokthtria ths poloikatoikias.otan nikiasame to spiti eixame ena koutavaki 11 mhnwn mikroswmo kai anagasthkame na to dwsoume dioth h idiokthtria ths poloikatoikias mas eipe pws den ths aresoun ta katoikidia sthn poloikatoikia ths. oi goneis mou anagasteikan na to dosoun gt den 8eloun na exoun provlhmata me thn idokthtria.apofasisame omws prosfata na paroume 1 kainourgio ala den kseroume ti na tis poume?mporeite na voh8hsete?????

artetort

από Aris Tort | 25/8/2009 20:45

η γνώμη μου είναι: 1.να μην ξαναπάρετε σκυλάκι άμα είναι να το ξαναφήσετε. όταν παίρνεις σκυλάκι το παίρνεις για μέλος της οικογένειάς σας. αν κάνετε παιδάκι και τσιρίζει ως μωρό πού θα το δώσετε? ξέρετε ότι οι σοφοί κινέζοι λένε "αν θέλεις να διαπιστώσεις αν θα γίνεις ικανός γονιός, πάρε ένα σκυλάκι και ένα λουλούδι. αν το λουλούδει δεν ξεραθεί σε ένα χρόνο και το σκυλάκι ζει ακόμα, τότε κάνε παιδί". 2. να πάτε να βρείτε εκείνο το σκυλάκι που εγκατάλείψατε. θα σας θυμάται ακόμα και θα χαρεί να το ξαναπάρετε στο σπίτι σας. 3. να μην πείτε τίποτα στην σπιτονοικοκυρά σας. δεν έχει κανένα δικαίωμα να σας διώξει για το κατοικίδιο. αν αυτή θυμώσει προβλημά της.

avatar

από marianna | 26/8/2009 8:48

den to egataleipsame sto dromo h kapou allou,to dwsame se kapious an8rwpous pou tous gnwrizame kai to latreuan. Parolo pou mou leipei toso polu,exei perasei enas xronos apo tote kai oi an8rwpoi autoi den tha mou to edinan pisw akoma kai an tous plhrwna dioti exoun de8ei mazi ths kai thn 8ewroun pia mellos ths dikhs tous ikogenias. To kserw oti me 8umate akoma gt egw thn mazepsa apo to dromo otan htan akoma neogennito koutavi alla akoma kai twra phgainw kai thn vlepw. Oi goneis mou phgan kai milisan sthn idokthtria ths poloikatoikias alla ayth pali arniotan kathgorhmatika na mas to epitrepsei. Eipe pws an tolmisoume kai paroume skulaki krufa apo aythn tha kalesei thn astynomia me thn dikeologia tou oti den throume ton kanonismo ths poloikatoikias. NOMIZEI PWS EINAI KAPIA EPEIDH EINAI IDOKTHTRIA THS POLOIKATOIKIAS KAI MPOREI NA KANEI KOUMANTO STIS ZWES TOU KATHE DIAMERIMATOS. DEN KSERW AKOMA TI NA KANW........................

artetort

από Aris Tort | 26/8/2009 9:00

Μαριάννα διάβασε με προσοχή την νομοθεσία από πάνω, στην ανάρτηση. Ξεκαθαρίζει ότι η νομοθεσία υπερισχύει κάθε κανονισμού πολυκατοικίας.

avatar

από marianna | 26/8/2009 9:35

thn diavasa apires fores,kai ton edi3a kai stous goneis mou kai eipan pws tha ton fototipisoun kai tha ton di3oun sthn idokthtria molis gyrisei apo ths diakopes ths.

avatar

από marianna | 27/8/2009 23:19

to pithanotero einai se mia evdomada na agorasoume chihuahua mini. tha paei o pateras mou na milisei sthn idiokthtria ths poloikatoikias.kai tha ths di3ei thn nomothesia sto ar8ro 6 kai as pei oti 8elei.....

kalh mou tyxh!!!!!!!!!!!!!

artetort

από Aris Tort | 28/8/2009 8:59

Ναι, καλή τύχη με το νέο σας μικρό. Μόνο αυτή την φορά να είστε αποφασισμένοι και μην το δώσετε πάλι με την πρώτη δυσκολία. Είναι κρίμα το σκυλάκι να σας αγαπήσει και συνηθίσει και μετά πάλι να βρεθεί στην ανασφάλεια. Επίσης αποφύγετε τα pet shop. Aν διαβάσεις τις σχετικές αναρτήσεις μου εδώ αλλά και από άλλους παθόντες, θα καταλάβεις γιατί.

avatar

από Purps | 1/9/2009 15:52

Καλησπέρα σε όλους. Διατηρώ 4 γάτες στο διαμέρισμά μου (ιδιόκτητο) και έχω ήδη τραβήξει το γνωστό ζόρι με τους οικοπεδούχους με το που είδαν τα 2 πρώτα γατάκια. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε και στο μεταξύ στη γατοοικογένεια προστέθηκαν 2 ακόμη γατιά, αλλά μιας που τα έχω όλα πεντακάθαρα, εμβολιασμένα, στειρωμένα και δεν ενοχλούν, μάλλον οι "νταήδες" τα έχουν αποδεχτεί - για να είμαι ειλικρινής, αμφιβάλλω αν έχουν πάρει χαμπάρι πόσες γάτες ακριβώς έχω Wink Την προηγούμενη εβδομάδα και ενώ ήμουν διακοπές (μαζί με τις γάτες φυσικά) βρήκα στο δάσος ένα κουτάβι εγκαταλελειμμένο και το μάζεψα. Φρόντισα για τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση και τον ψεκασμό του και άρχισα αμέσως να ψάχνω να του βρω σπίτι. Στο μεταξύ όμως έπρεπε να φροντίσω να φιλοξενηθεί κάπου γιατί αν το δουν οι γείτονες θα μου αρχίσουν τις ξινίλες πάλι. Σε φιλοζωϊκές εταιρίες δεν είχαν χώρο να το δεχτούν, μετά από ΠΟΛΛΑ τηλέφωνήρθα σε επαφή με κάποιους εθελοντές που μου υπέδειξαν μια πανσιόν ζώων.. ράγισε η καρδιά μου που έπρεπε να το αφήσω σε ένα κλουβί κι όσο περνάνε οι μέρες και δεν βρίσκεται κάποιος να το υιοθετήσει στεναχωριέμαι. Για να μην σας κουράζω λοιπόν: αν το αναλάβω εγώ και οι καλοί μου γείτονες φέρουν το υγειονομικό, τί έρευνα θα γίνει; Σημείωση: Οι γάτες μου δεν έχουν τσιπάκι, μόνο βιβλιάρια και από τις 4 οι 3 εξαφανίζονται όταν έρχονται ξένοι, οπότε για να τις δει κάποιος θα πρέπει να μου κάνει το σπίτι άνω-κάτω, να ψάχνει πίσω από ντουλάπες κλπ. (ναι, σωστά καταλάβατε, σκέφτομαι να κάνω μπινιά και να υποκριθώ ότι έχω μια γατούλα και ένα σκυλάκι μόνο)

artetort

από Aris Tort | 2/9/2009 9:04

Γιατί δεν έχεις ένα γατάκι και ένα σκυλάκι? Εγώ πάντως όλα τα νιάου ίδια μου φαίνονται. Νόμιζα ότι ήταν μόνο από μια γατούλα σου... Εύχομαι να μην σας πάρει χαμπάρι κανένας. Άντε μωρέ με τους παράξενους. Αν δεν ενοχλούν γιατί να σε κυνηγήσουν? Άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν? Αλήθεια, καλή ερώτηση, γνωρίζει κανένας, αν κάποιος σε καταγγείλει στο Υγειονομικό, τί ακριβώς γίνεται μετά? Έρχονται για "αυτοψία" και αυτό τί ακριβώς περιλαμβάνει? Γνωρίζει κανείς?

avatar

από Purps | 2/9/2009 13:52

Αν είχαν να κάνουν άλλη δουλειά δε θα μας ζάλιζαν να αλλάξουμε τις τέντες που τολμήσαμε να βάλουμε χωρίς να τους ρωτήσουμε επειδή "οι ρίγες δεν είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ίδιες με τις ρίγες στις υπόλοιπες τέντες". Μερικοί άνθρωποι είναι για γονατιές στο κεφάλι.

artetort

από Aris Tort | 2/9/2009 14:08

χαχα, σε δουλειά να βρισκόμαστε. έχω καλύτερο, αντί για γονατιές, απλά λύσε λίγο τις βίδες στις τέντες. τους έρχονται αυτές στο κεφάλι και περνάει και για ατύχημα

avatar

από ΑΝΝΑ | 26/9/2009 14:14

Ποια ειναι η ποινη του αρθρου 6 σε περιπτωση που υπαρχει ενα σκυλι στη ταρατσα μιας πολυκατοικιας?

artetort

από Aris Tort | 27/9/2009 23:11

Άννα μου, ιδέα δεν έχω, δεν είμαι νομικός, φιλόζωος μόνο

artetort

από Aris Tort | 27/9/2009 23:12

α, και ως φιλόζωος ποτέ δεν θα άφηνα μόνιμα έξω ένα ζώο, στην ταράτσα, έτσι και αλλιώς απαγορεύεται βεβαίως, τώρα πώς τιμωρείται δεν ξέρω. ελπίζω να συμπεριλαμβάνεται και η παραλαβή του ζώου προς αναζήτηση άλλης στέγης.

avatar

από fondas | 20/10/2009 17:04

ειμαι και εγω φιλοζωος αλλα η φιλη μου εχει προβλημα με παπαγαλο που ο γειτονας αφηνει εξω στη βεραντα.Εχει βραδυνη εργασια και οταν ο παπαγαλος τσιριζει στις 730 το πρωι την εχει πεθανει.Μονο και μονο που καποιος εχει εναν εξωτικο παπαγαλο μονιμα εξω το χειμωνα με εξοργιζει καθως δεν ειναι καλο για αυτον.Ειχα στη Φλοριντα της αμερικης εναν.Ξερετε πως μπορει η φιλη μου να τον αναγκασει να τον εχει μονιμα μεσα,αν και ειναι φανερο οτι ο ιδιος δεν αντεχει το θορυβο συν το οτι τουγεμιζει το πατωμα οπως εκανε ο δικος μου.

ευχαριστω

avatar

από GEORGE | 9/11/2009 8:55

ΕΔΩ ΚΑΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΚΥΛΑΚΙ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ. ΒΡΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ. ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΚΛΑΙΕΙ ΩΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΕΓΓΟΝΙ.ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΓΙΑΤΙ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΕΚΕΙΝΟΙ ΤΟ ΖΩΑΚΙ ΟΣΟ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΝ ΜΟΝΟ. ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΚΛΗΣΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΝΥΧΤΕΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΜΗ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

artetort

από Aris Tort | 17/11/2009 13:58

Αγαπητοί Φόντα και Τζωρτζ Επειδή είμαστε φιλόζωοι, ακριβώς γι αυτό δεν υποστηρίζουμε την κακοποίηση των ζώων. Τα ζωάκια που ζουν σε διαμερίσματα πρέπει να διαβιώνουν σε συγκεκριμένες συνθήκες υγειηνής, συνθήκες που ορίζονται, έστω και γενικά, από τον νόμο.

**** http://artagoni.pblogs.gr/2008/11/nomothesia-gia-katoikidia-zwa.html

Έχω ακούσει ότι υπάρχουν σύλλογοι ζωοφίλων που όταν υπάρξει κακοποίηση ζώου, επεμβαίνουν και πέρνουν από τον ιδιοκτήτη το ζώο. Το έχω ακούσει αλλά δεν τους έχω ανακαλύψει ακόμα. Ψάξτετο και εσείς και αν βρείτε κάτι σας παρακαλώ στείλτε ένα τηλέφωνο ή αλλο τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Πολλοί συμπολίτες μας τους χρειάζονται.

Πάντως εάν οι γονοίς σας ζητούσαν αυτό που λέτε, δηλαδή να κρατάνε το σκυλάκι όταν απουσιάζουν οι δίπλα και κλαίει μου φαίνεται πολύ όμορφο και επιπλέον θα τους έφερνε και σε δύσκολη θέση. Μερικές φορές η υπερβολική ευγένεια έχει καλύτερα αποτελέσματα από μια καταγγελία ή μια βρισιά...

avatar

από penny | 19/11/2009 21:09

kalispera!!!molis eixa ena frastiko epeisodio me tous dipla epeidh den theloun to skulo mou ton xaroulh!!!(ta anthrwpidia)tes pa.. me apeiloun me astynomies ktl...tha mou kanoun aera "tryfero""!!!!prin ligo apogohteutika alla molis mphka sto site sas phra ta panw mou.thanx gia tis polutimes symvoules pou diavazw edw mesa!!go on na dinete tharros !!!filw esas kai ta agaphmena sas zwakia!!bb

artetort

από Aris Tort | 20/11/2009 13:23

Χαίρομαι Πένυ που η ανάρτηση και τα σχόλια των αναγμωστών σε βοήθησαν. Να προσέχεις το σκυλάκι σου και να το αγαπάς. Θα ναι ο πιο πιστός σου φίλος. Και άσε τους άλλους να λένε ότι θέλουν.

avatar

από kathy | 25/11/2009 9:57

καλημερα. ειμαι απο τους ανθρωπους που αγαπανε πολυ τα ζωάκια. μενω σε μονοκατοικια εχω μια σκυλιτσα, η οποια ειναι μελος της οικογενειας και μενει και μεσα στο σπιτι και δυο κουνελακια. εχω ενα προβλημα με τον γειτονα ο οποιος εχει τρια σκυλια μεσα σε κλουβι, τα αφηνει μονα τους ολη την ημερα και ουρλιαζουν, αυτο ειναι το λιγότερο γιατι απο την βρωμα δεν μπορω να βγω στο μπαλκόνι μου, εχει ποτισει η βρωμα το χωμα γιατι οταν τα καθαριζουν το νερο παραμενει γυρω απο το κλουβι που ειναι στα συνορά μου. εχουμε συζητησει και δεν παραδεχεται οτι τα αφηνει μονα τους ολη την ημερα και ειναι και πεντακαθαρα. που μπορω να απευθυνθω σε ποια υπηρεσια και αν εχετε και την δ/νση μπορει να κανει κατι η δημοτικη αστυνομια.

artetort

από Aris Tort | 25/11/2009 10:07

κάνε μια προσπάθεια να βρεις το υγειονομικό. και άμα βρεις λύση γράψε μας εδώ την εμπειρία σου γιατί νομίζω θα είναι πολύτιμη για πολλούς από εμάς που βλέπουμε να κακοποιούνται ζωάκια γύρω μας. επίσης όπως έχω ξαναγράψει, έχω ακούσει ότι υπάρχουν φιλοζωικές που παρεμβαίνουν σε τέτοια περιστατικά αλλά και εγώ δεν έχω καταφέρει να τις εντοπίσω

avatar

από Εύη Οικονόμου | 17/12/2009 15:16

Καλησπέρα! Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν επιτρέπεται να έχεις το σκυλάκι σου μαζί σου οταν πηγαίνεις σε μία δημόσια υπηρεσία. Και το ρωτάω διότι πήγα στο Κ.Ε.Π. μαζί με το 3κίλο maltesaki mou, που τυχαίνει να είναι πιο καθαρό από από τους εργαζόμενους εκεί, και δεν με άφηναν να κάνω την δουλειά καθώς έπρεπε να αφήσω τον "λύκο" απ' εξω.. ΕΛΕΟΣ!!! Θα ήθελα να μου πείτε αν όντως κάτι τέτοιο απαγορεύεται και που αναφέρεται ακριβώς γιατί σε διαφορετική περίπτωση πολύ θα ήθελα να εκτυπώσω την σχετική παραγράφω και να τους την τοιχοκολλήσω!!!

avatar

από Panos | 29/12/2009 11:05

Αγαπητοί φίλοι,

Αγαπώ αυτά τα μικρά θαύματα του θεού όσο και τα παιδιά μου. Για το κάλο και των συνανθρώπων μας άλλα και των μικρών φίλων μας έχουν θεσπιστεί κάποιο νόμοι & κανόνες για προστασία αμφοτέρων.

Στην ιστοσελίδα δημοσιεύεται το σχετικό ΦΕΚ. Ας το διαβάσουμε με υπομονή και τηρώντας αυτά που αναφέρει ο Νόμος δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ πρόβλημα.

Γίνετε αντικειμενικοί, αφήστε τα "νομίζω ..." και τα "πιστεύω..." και όλα τα περί μεταξύ μας αλληλεγγύης και κάντε ότι ορίζει ο Νόμος.

Από αυτό πάσχουμε στην Ελλάδα - κάνουμε ότι εμείς θεωρούμε καλό για μας. "Η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζει του συνανθρώπου μας".

Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω προσωπικά δυο κουβέντες.

Πάνος

artetort

από Aris Tort | 29/12/2009 12:33

Σε ευχαριστώ πολύ Πάνο για το σχόλιό σου και έχεις δίκιο ότι ο νόμος ξεκαθαρίζει πολλά από τα θέματα και πολλοί δεν έχουν την υπομονή να τον διαβάσουν απλά και να λύσουν τις απορίες τους. Ωστόσο υπάρχουν και κενά στο νόμο αλλά και κενά στην εφαρμογή του από πλευρά θεσμών. Επίσης οι φιλοζωικοί δεν είναι επαρκώς δραστηριοποιημένοι. Είναι κρίμα που όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε αυτή την ανάρτηση, στο ιστολόγιό μου, όπου εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και δεν υπάρχει ούτε μία φιλοζωική που να απαντάει υπεύθυνα σε ερωτήσεις - κυρίως γιατί τις απορίες του κόσμου δεν θέλουν να τις λύνουν έτσι απλά (και τσάμπα) οι κτηνίατροι. Άπειρες φορές προσκάλεσα να συμμετάσχουν και να απαντήσουν σε ερωτήματα κτηνίατροι και φιλοζωικές.Κανένας δεν ανταποκρίθηκε. Και όλα αυτά τα "νομίζω" και "πιστεύω" των σχολιαστών σε αυτή την ανάρτηση είναι η αναζήτηση για το σωστό το οποίο και προφανώς δεν κάνει πλήρως κατανοητό ο νόμος.

avatar

από blu-blu | 16/1/2010 15:59

geia sas, mporei na min exw diko mou zwo, (twra, alla kapote eixa gates, alla zousa se xwrio, se monokatoikia) alla den exw kai idiaitero provlima me ta zwa. oso kai an me peite periergi, nai, exw provlima me osous vgazoun ta skulia tous volta kai gemizoun ton topo akatharsies (dld den ta mazeuoun). katoiko se ena diamerisma 6 xronia peipou(idioktito, alla den exei simasia) kai prin 5 peripou xronia oi apo panw mas piran ena koutavi. glukitato, den mporw na pw kai isuxo. otan irthan oi geitones-apo panw- na mas rwtisoun an mas enoxloun, tous eipame pws pio polu mas enoxloun ekeinoi pou trexoun, kunigane to koutavi kai peftoun katw(otan paizoun mazi tou) para to koukoutavi! ta xronia pernousan to koutavi egine gomari(den xerw apo auta, alla nomizw pws einai boxer) kai to mono provlima, itan to trixwma tou skulou pou tribotan sta kagkela kai gemize ton topo trixes. to kako omws paraegine, otan i idioktitria tou skulou, arxise na tinazei tis trixes tou skulou panw sta aplwmena rouxa kai na exei mia entelws proklitiki sumperifora pou opws itan fusiko, dimiourgise mia diamaxi me ti mitera mou pou anagkazotan na xanaplenei ta rouxa. to skuli pleon einai opws eipa polu megalo, fusika kai akougontai ta nuxia tou! toso baros, ti na kanei to kaimeno, kai mono pou perpataei akougetai, ti na kanoume! alla edw kai kapoious mines o skulos exei arxisei kai kanei fasaria kai an katalabainw kala ton prokaloune kai ligo(gia paixnidi isws) se perierges wres(mesimeri, 3 to vradu...) kai to skuli afiniazei kai gaugizei pidaei,paftei katw kai genika prokalei enan paniko. fusika kai den ftaiei to zantano, alla kalo tha itan osoi exete zwa(an kai to thewrw polu lupiro ena tetoio megalo zwo na einai mesa se ena diamerisma kai na trexei mono kathe vradu pou to pane volta) na prosexete ligo wste na mi dimiourgeitai provlima me tous geitones! sto xeri sas einai!

avatar

από Βαλεντίνη | 19/1/2010 13:05

Καλησπέρα, Είχα ενα περιστατικό με ένοικο της πολυκατοικιας μου, ο οποίος συναντήθηκε με το σκυλί μου (ενω το είχα δεμένο και ακολουθούσα πίσω του) στην εξώπορτα της πολυκατοικίας. Την ώρα που ο κύριος έβγαινε ο σκύλος μου όλο χαρά πλησίαζε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να τρομάξουν και οι δύο. Εγώ τράβηξα αμέσως το ζώο ενώ ο κύριος άρχισε να φωνάζει οτι του επιτέθηκε και θα τον δάγκωνε και με απείλησε με μήνυση διότι λέει οτι γνωρίζει οτι η νομοθεσία προβλέπει τα κατοικίδια σκυλιά πρέπει να φοράνε φίμωτρο στους κοινοχρηστούς χώρους της πολυκατοικίας. Έχω διαβάσει την νομοθεσία και δεν βρήκα την παραπάνω παρατήρηση κάπου. Μήπως εσείς γνωρίζετε εαν ισχύει κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

artetort

από Aris Tort | 20/1/2010 9:37

Αγαπητή Μπλου Μπλου το πρόβλημα δεν είναι το κατοικίδιο της αποπάνω σου αλλά η αποπάνω σου. Και τις τρίχες του σκύλου να μην είχε, άμα η άλλη είναι βρωμιάρα, θα σου βρει να πετάξει πάνω στα απλωμένα ρούχα σου, ή θα τινάξει τα παπούτσια της, ή ένα τσιγάρο ή το χαρτί με τις μύξες της... Όπως οι άνθρωποι δίχως κατοικίδια είναι κάποιοι άνθρωποι και άλλοι ζώα, έτσι και οι άνθρωποι με κατοικίδια είναι άλλοι άνθρωποι και άλλοι πιο ζώα από τα ζώα τους. Μην τα βάζεις όμως με όλους.

artetort

από Aris Tort | 20/1/2010 9:43

Αγαπητή Βαλεντίνη, όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, πριν και εγώ αποφασίσω να πάρω σκυλάκι, είχα ένα φόβο με τα άλλα σκυλάκια. Μην αδικείς τον άνθρωπο αν τρόμαξε, ούτε αν θύμωσε. Δεν ξέρω βέβαια και τί σκυλάκι έχεις, αν είναι και κανένα μεγαλόσωμο, ακόμα χειρότερα. Γενικά έχω δει κάτι μικροσκοπικά κοριτσάκια ή παιδιά με κάτι τεράστια και λίγο επιθετικά σκυλιά. Το αφεντικό του σκύλου πρέπει να μπορεί να το κουμαντάρει με τον ένα ή άλλο τρόπο, να το ελέγξει σε κάθε περίπτωση ανάγκης και βεβαίως να έχει αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων της ράτσας αλλά και της εκπαίδευσης που του έχει δώσει. Τώρα αν στην δική σου περίπτωση, είναι "περίπτωση" και ο γείτονας, υπομονή. Στην μύνηση ζήτα να κάνετε αναπαράσταση να δείξεις ότι το σκυλάκι σου δεν είναι επιθετικό, τί άλλο να σου πω!!!

avatar

από blu-blu | 22/1/2010 2:32

ma den ta vazw me olous, kai fusika oxi me ta zwa, apla pisteuw pws den einai swsto gia ta zwa, kai lamista gia tetoia megala zwa na menoun se diamerismata-spiti kai oxi se anoixtous xwrous pou mporoun na kanoun oti theloun kai na trexoun opote theloun. mi fulakizete ta zwa se diamerismata!

artetort

από Aris Tort | 22/1/2010 9:41

Πολλά ζώα θα μπορούσαν να τρέχουν και στους δρόμους, να τα πατάμε με τα αυτοκίνητα και να μας επιτίθενται από την πείνα. Είναι όλα σχετικά. Έχω πολλούς φίλους που έχουν μαζέψει από τους δρόμους μεγαλόσωμα σκυλιά για να τα σώσουν. Και περνάνε πολύ καλά. Δεν είναι σωστό να φυλακίζουμε τα ζώα στα διαμερίσματα. Αλλά και εσύ μην φυλακίζεις τα ζωόφιλα συναισθήματά σου σε κουτάκια αμπαρωμένα στην καρδιά σου, επειδή έτυχε να έχεις μια βρωμιάρα γειτόνισσα αποπάνω σου (ελπίζω βέβαια να μην κάνεις και εσύ τα ίδια στην αποκάτω σου, που ως συνήθως συμβαίνει σε πολυκατοικίες). Πάντως, επειδή σε βλέπω λίγο των χαρακωμάτων και έτοιμη να διακυρήξεις εσύ τον δεκάλογο του σωστού φιλόζωου, πήγαινε να παίξεις με ένα κουταβάκι, και θα καταλάβεις. Αν λειτουργήσει και το μητρικό σου ένστικτο, θα καταλάβεις γιατί τόσος κόσμος επιλέγει να ζει με ζωάκια. Ο σκύλος είναι ο καλύτερος και πιο πιστός φίλος του ανθρώπου. Και πολλοί σκύλοι βγάζουν από τα διαμερίσματά τους πολλούς ανθρώπους που ήταν για χρόνια φυλακισμένοι στους τέσσερεις τοίχους...!!!

avatar

από βασίλης | 8/2/2010 20:11

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΧΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΜΕΝΩ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΣΚΥΛΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΔΕΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ(ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΜΟΥ) ΣΥΝΕΧΩΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΒΓΑΛΟΥΝ ΒΟΛΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΑΒΓΙΖΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. ΜΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ (ΑΣ ΜΗΝ ΓΡΑΨΩ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ "ΔΗΘΕΝ", ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑExclamation mark ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ!!!). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΑΕΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ (5 ΧΡΟΝΩΝ) ΠΡΩΪ-ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ;; ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΧΑ ΣΚΥΛΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ 14 ΧΡΟΝΙΑ.

artetort

από Aris Tort | 9/2/2010 13:54

Αγαπητέ Βασίλη μίλησέ τους για να συνενοηθείτε ή πάρε στο υγειονομικό να ρθει να δει. μια καλή τακτική που έχω χρησιμοποιήσει και εγώ με μεγάλη επιτυχία ήταν το εξής: έβγαινα στο παράθυρο, όποτε γνώριζα ότι με ακούνε, και μιλούσα στο σκυλάκι. Έλεγα "σ΄αφήσανε μοναχούλι, δεμένο? πονάς? πεινάς? δεν σου δίνουν νεράκι? έλα μην κλαις, μην φωνάζεις, πάρε κουλουράκι". Του πέταγα φαγητό, κουλουράκια, κτλ. Το εξαφανίσανε το σκυλάκι, να μην το βλέπω και να μην ακούγεται η απανθρωπιά τους στην γειτονιά. Μερικές φορές η υπερβολική "καλοσύνη" κάνει μεγαλύτερο "κακό" από τις βρισιές και τα μαλώματα... Wink

avatar

από Akis | 24/2/2010 1:17

GIEA SAS TO PROVLIMA MAS EINAI : STO KINOXRISTO XORO EXOUME ENA SKYLAKI 1.KAI 2. OROFOS KAI OI DIO TON AGAPAME KAI TON FRONTIZOUME POLI KALA GIATI EINAS KALOS EVESTITOS KAI DIKEOUTE KALI SIMPERIFORA.

OMOS ME TA PERISOTERA XILIOSTA XRISI DIKEOMA STO KINOXRISTO XORO POU EINAI DIPLANO DIAMERISMA H"kyria" DEN THELI TON MAK.TO PERIERGO O MAK DEN TIN EXI DOSI PARA MIKRI DIKEOMA KAI H"kyria" DEN MENI MONIMA EDO UTE DEN EXI PROSVASI STO XORO POU VRISKETE. DISTIXOS AYTI H"kyria" EINAI DIKOMANIS STIN PERIOXI TOU PORTO RAFTI TA EXI VALI ME OLOUS. MAS ESTILE EXODIKO (apantisame kai emis) KALESE SINEXOS TIN ASTINOMIA KAI TORA ME ISAGELIKI ENDOLI ME KALESAN STO TIMIMA GIA TO THEMA AYTO.THELO NA SINERGASTO ME TOUS ZOOFILOUS STIN PERIOXI MAS.PARAKALO VOITISTE MAS TI BORO NA KANO OS ENAS POLITISMENOS POLITIS?.EYXARISTW. AKIS...

avatar

από Efi | 25/2/2010 18:29

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ! ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΟΥ. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ. Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΟΜΩΣ ΟΧΙ. ΕΤΣΙ ΚΑΠΟΙΟΣ "ΦΙΛΟΖΩΟΣ" ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΜΟΝΙΜΑ 1 ΣΚΥΛΟ ΠΡΙΝ 1,5 ΧΡΌΝΟ ΚΑΙ 4 ΚΟΥΤΑΒΙΑ 6-7 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ! ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΜΠΑΖΑ, ΒΑΡΕΛΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΒΡΟΧΗΣExclamation mark, ΠΑΛΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΕΝΑΝ ΑΔΕΙΟ ΠΑΛΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΟΡΤΑ...ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΝΑ ΓΑΒΓΙΖΟΥΝ ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ...Η ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΜΟΥ "ΒΛΕΠΕΙ" ΚΑΙ "ΑΚΟΥΕΙ" ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΕΝΟΣ "ΦΙΛΟΖΩΟΥ". ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΣΙΑΣΩ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΛΛΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΥΛΛΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΩ...ΚΟΝΤΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ...ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ...ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ? ΕΧΩ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΟΥ...ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ...

artetort

από Aris Tort | 26/2/2010 10:49

Άκη και Έφη αν διαβάσετε τα σχόλια σας θα δείτε ότι είστε σε αντίθετη όχθη. Γιατί δεν ... τα βρίσκετε εδώ? Η νομοθεσία απαγορεύει να έχεις κατοικίδιο σε κοινόχρηστο χώρο, αυλή ή μπαλκόνι. Μόνο να μπανοβγαίνει μπορεί το σκυλάκι όταν είστε σπίτι. Να ζει σε ανοιχτό χώρο αποκλειστικά απαγορεύεται. Οπότε με το καλό ή με το κακό πρέπει να προσαρμοστούμε, δεν μπορούμε να θέλουμε την νομοθεσία όποτε μας συμφέρει και όχι όταν δεν μας συμφέρει. Για παραμελημένα ζώα υπάρχουν φιλοζωικές που τα παίρνουν από τα αφεντικά τους. Επίσης σαν τελική λύση υπάρχει και το υγειονομικό.

avatar

από Efi | 28/2/2010 18:59

ΑΓΑΠΗΤΕ ARIS, ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΑ ΖΩΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΞΩ...ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΗΡΑΝΕ? ΓΙΑ ΟΠΟΤΕ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΚΥΛΟ? ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΤΡΑΒΗΞΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ... ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ...ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΟ ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ ΑΛΛΟ 5!!!

dolly2641987

από katerina | 18/3/2010 13:22

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΟ ΣΚΥΛΑΚΙ YORKSHIRE TERRIER ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΕΝΑ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΣΠΑΣΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΠΑΝΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ.ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΔΥΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΦΟΥ ΤΟΥ ΤΡΥΠΗΣΕ ΤΟ ΜΕΣΕΝΤΕΡΟ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ.ΕΠΙΣΗΣ,ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΗΓΣΕ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ Κ' ΜΟΛΩΠΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ.ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ;

artetort

από Aris Tort | 18/3/2010 13:37

Είναι νομικό το θέμα. Πάρε βεβαιωτικά από τον γιατρό, βγάλε φωτο και βρες δικηγόρο. Φαντάζομαι θες να πάρεις τα χρήματά σου πίσω που ξόδεψες στο γιατρό? Ή διεκδικείς και άλλη αποζημίωση? Οι άλλοι που είδαν το περιστατικό δεν ενδιαφέρθηκαν να πληρώσουν τον γιατρό σου?

avatar

από ελσα | 22/3/2010 14:12

kalispera!exw ena skylaki edw kai tessera xronia!menw se monokatoikia kai exw ki egw provlima me tis geitonisses!!!to provlima einai oti edw pou menw egw exei pantou alanes kai xwrafia.otan pigainw ton skulo volta den mazeuw ta perittwmata tou giati opws eipa den ta kanei se dimosious xwrous.mou exoun kanei idi duo fores kataggelia kai simera itan i triti.en tw metaxu i ''kuria''as poume pou kanei tis kataggelies pige kai mazepse me ena ftyari ta peritwmata kai ta petaxe mprosta stin porta mou kai ii astunomia den ekane tipota!!!!tha ithela na mou peite an eimai ypoxrewmeni na mazeuw ta peritwmata apo tis alanes gia na xerw ti prepei na kanw.euxaristw

avatar

από telis | 3/4/2010 15:13

Μένω σε πολυκατοικία και πρόσφατα μετακόμισε δίπλα μου κάποιος ο οποίος εκτέφει ωδικά πτηνά. Έχει περίπου 1.500 πουλιά σε ειδικά κλουβιά και ειδικές προθήκες που κατασκεύασε στο μπαλκόνι του το οποίο βρίσκεται δίπλα από το δικό μου. Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει σχετική νομοθεσία για τα ωδικά πτηνά γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα υγιεινής, μύγες, κουνούπια, περιστέρια, δυσοσμία κλπ. Έχω και εγώ δύο πουλιά και δεν προλαβαίνω να τα περιπιούμαι φαντάσου 1.500 τι περιποίηση έχουν. Παρακαλώ βοηθήστε με, τι θα μπορούσα να κάνω; Που μπορώ να απευθυνθώ; Όλη η πολυκατοικία έχει πρόβλημα αλλά εγώ περισσότερο γιατί είμαι δίπλα. Υπάρχει σοβαρό θέμα το οποίο ξεφεύγει από τα όρια της ζωοφιλίας την οποία μπορεί να νιώθουμε. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας.

artetort

από Aris Tort | 6/4/2010 9:01

Φαντάζομαι θα ναι πρόβλημα. 1.500 πουλιά, φαντάζομαι θα τα εμπορεύετε ο διπλανός σου. Οπότε δίχως άδεια επαγγελματική δεν μπορεί να τα εκτρέφει. Σαν πολυκατοικία μπορείτε πιο εύκολα και ευπρεπισμένα να το συζητήσετε και να το λύσετε παρά κατευθείαν να του κάνετε καταγγελία και υγειονομικό

avatar

από Vasso | 16/4/2010 10:37

Το σκυλι μου ειναι 3χρ, ησυχο κτλ.Με το νέο έτος οι ενοικοι του τρίτου ορόφου ουρλιάζουν που το σκυλί ουρεί στο δρόμο.Και απειλούν με εξώδικα αν ο σκύλος δεν συμμορφωθεί και δεν ουρεί μέτρα πιο κατω.Είναι αυτό βασιμο??Υπάρχει νόμος που να καθορίζει που ουρει ο σκύλος?Τα περιτωματα οφειλω απο το νομο να τα μαζευω η οχι??Αν ναι τι ποινες ισχυουν?

avatar

από Μελπομένη | 3/5/2010 17:10

Εδώ και ένα μήνα έχω ένα σκυλάκι, το οποίο το υιοθέτησα από φιλοζωική. Είναι μωρό ακόμα (3,5 μηνών). Έχω κάνει ό,τι χρειάζεται (ό,τι μου είπε ο γιατρός δηλαδή) και προσπαθώ να το εκπαιδεύσω μόνη μου. Μένω σε μία μικρή πολυκατοικία (3 διαμερίσματα στον 1ο όροφο και 2 μαγαζιά στο ισόγειο) όπου κανένας δεν έχει πρόβλημα με την "μικρή" μου. Το μόνο πρόβλημά μου είναι ότι όταν βγαίνω να κάνω κάποιες δουλειές (για καμια ωρίτσα δηλαδή) και μένει μόνη της η "μικρή" μου, κλαίει. Αυτό συμβαίνει 1 ή 2 φορές την εβδομάδα και βέβαια όχι σε ώρες κοινής ησυχίας.Κάποιος γείτονας ενοχλήθηκε και είπε ότι θα φέρει την αστυνομία. Μπορεί να μου κάνει κάτι;;;

avatar

από ΝΕΜΟ | 4/6/2010 13:17

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΛΑΤΡΕΥΩ..ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΤΗΣΑΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΛΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΧΟΛΑΣΕ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΧΑΡΗΚΕ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΡΧΟΤΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,Η ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΦΥΓΕ Η ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΚΟΨΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ,ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΛΑΒΕ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ.ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΧΤΥΠΗΣΕ ΑΣΧΗΜΑ ΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ...ΤΟ ΑΦΗΣΕ ΑΒΟΗΘΗΤΟ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΗΣΩ ΝΟΜΙΚΑ;ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ.ΑΝ ΧΤΥΠΑΓΕ ΠΑΙΔΙ Η ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ;ΜΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.ΕΙΜΑΙ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΗ,ΝΙΩΘΩ ΑΗΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΘΥΜΟ.ΣΟΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ.Η ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΠΕΛΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΟΥΝ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ.ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΠΕΣΑΜΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ.ΜΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΙΣΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΑΜΕ,ΝΑ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΥΛΕΣ.ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΓΙΝΑΜΕ ΠΙΟ ΖΩΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ.

artetort

από Aris Tort | 4/6/2010 14:26

Λυπάμαι για το σκυλάκι Τι να σου πω. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μιλήσεις με έναν δικηγόρο και νακάνεις μύνηση. Εννοείται ότι θα διεκδικήσεις τα χρήματα για τους γιατρούς για το σκυλάκι τουλάχιστον

avatar

από Phyllis | 5/6/2010 9:44

Γεια σας και από εμένα. Το θέμα μου είναι το εξής: Μένουμε με τον σύντροφό μου σε πολυκατοικία 3 διαμερισμάτων και υιοθετήσαμε πρόσφατα ένα γλυκίτατο μπόξερ, τη Λίλα μας. Η σπιτονοικοκυρά δεν εννοεί να μας δώσει το αντίγραφο του συμβολαίου μας, ενώ της το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και θεωρεί πως είναι αρκετο το ότι μας δίνει τις αποδείξεις είσπραξης ενοικίου. Το πρόβλημα είναι πως, ενώ της είχα πει εξαρχής πως θ'ελουμε να πάρουμε σκυλάκι και δεν εξέφρασε καμία αντίθεση, τώρα μας λέει πως υπήρχε ρήτρα στο συμβόλαιο που υπογράψαμε για το ότι δεν επιτρέπονται κατοικίδια. Διάφασα την παραπάνω νομοθεσία και απ'ότι φαίνεται δε μπορεί να κάνει τίποτα. Το σκυλάκι μας εντωμεταξύ είναι ενός μήνα (αναγκαστήκαμε να το πάρουμε νωρίτερα από τη μαμά του, γιατί η κυρία που τα είχε δε μπορούσε να τα συντηρήσει και η Λίλα δεν έτρωγε σωστά και αρκετα) είναι πολύ ήσυχο και δε μένει σχεδόν καθόλου μόνο του. Προσπαθούμε να το εκπαιδεύσουμε εμείς και παρόλο που είναι μωράκι είναι πανέξυπνη και έχει αρχίσει να μπαίνει στο νόημα. Μας πήρε λοιπόν τηλέφωνο η κυρία και μας είπε να διώξουμε τη Λίλα, πράγμα που δε θα γίνει, ο κόσμος να χαλάσει! Απ' ότι κατάλαβα, το πρόβλημα είναι η οικογένεια που μένει από κατώ, η οποία έχει 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα νεογέννητο. Αυτό ήταν άλλωστε και μία από τις δικαιολογίες της για να φύγει το δικό μου το μωρό. Ότι δηλαδή υπάρχει και το νεογέννητο και το σκυλάκι μας δεν ξέρω κι εγώ τί μπορεί να κάνει... Η Λίλα μας όμως δε βγαίνει ακόμα ούτε στο μπαλκόνι και μετά την παρατήρηση τρέχουμε και οι δύο σαν τρελοί από τις δουλειές μας για να μη μένει ούτε λεπτό μόνη της και κλαίει(τα ωράριά μας είναι διαφορετικά και το πάμε με βάρδιες). Τα παιδιά των από κάτω, όπως φαντάζεστε, κάνουν πολύ περισσότερη φασαρία. Αυτό που θέλω να πω είναι πως η κυρία προφανώς έχει κάνει κάποια μαμουνιά με το συμβόλαιο και ίσως να το άλλαξε τωρα μόνη της. Επίσης πιστεύω πως δεν το έχει δηλώσει στην Εφορία, γιατί διαφορετικά, ποιο είναι το πρόβλημά της και αποφευγει να μας το δώσει;;; Εμείς, όπως και να' χει, σκεφτόμαστε να φύγουμε από το σπίτι, γιατί η μποξερίνα μας σε λίγους μήνες θα έχει μεγαλώσει και πιστεύουμε πως θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα... Την πίεσα λοιπόν να μου φέρει τώρα το συμβόλαιο, για να δω τι μπορεί πια να λέει αυτή η ρήτρα που εμείς δεν έχουμε διαβάσει ποτέ (και είμαι απόλυτα βέβαιη πως δεν υπήρχε όταν υπογράψαμε) και θέλω να ρωτήσω αν έχει συμβεί ποτέ σε κάποιον κάτι τέτοιο και αν όντως ο νόμος αναιρεί οτιδήποτε τέτοιο μπορεί να υπάρχει σε ιδιωτικό συμφωνητικό. Σας ευχαριστώ.

avatar

από ελενη Ζ | 18/6/2010 15:10

γεία σας.εχω πρόβλημα με την βόλτα του σκυλιού μου καθώς δ'εχομαι διάφορες φραστικές επιθέσεισ.Ενημέρωσα το δήμο και μου είπαν οτι καλύτερα να μη ξαναπάω το σκυλάκι μου σε πάρκο αλλα σε κάποιον δρόμο χωρις κόσμο.Κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο πρώτον γιατι αν κανει τα τσίσα του στο πεζοδρόμειο πιστεύω θα εξαγριωθούν περισσότερο και δεύτερον γιατι μένω στο κέντρο της Αθήνας.Υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία που απαγορεύει τα σκυλιά απο τα πάρκα η απο οποιονδήποτε άλλο χώρο?(γιατί εκείνοι αυτο ισχυρίζονται)Μπορώ να απευθυνθω στην αστυνομία ή κάπου αλλού?

avatar

από sofia | 21/6/2010 15:23

Καλησπέρα σας, μένουμε σε ένα προάστιο (χωριό) και είμαστε μεζονετες κατα κυριο λόγο. έχουμε απέναντι ένα συγκρότημα και οι 2 απο τους ιδιοκτήτες έχουν σκυλιά. ο ένας έχει 3 που τα κρατάει μέσα στο σπίτι και τα βγάζει βόλτα με λουράκι και όλα κανονικα και τέλεια αλλα έχει ένα ακόμα, όπως και ο 2ος ιδιοκτήτης οπου τα έχουν όλη μερα και όλη νύχτα ελευθερα!!! τα σκυλάκια είναι εντελώς ανεξελεγκτα! γαβγίζουν όλη μέρα δεν μπορει να περασει ανθρωπος γιατι πηγαινουν στα ποδια και γαβγιζουν, τα μικρα παιδια που περνανε πολλες φορες βαζουν τα κλαματα, περυσι μια μαμα με το μωρο μπηκε στο δικο μας συγκροτημα τρομοκρατημενη γιατι δεν μπορουσε να φυγει. φοβάται ο κόσμος να περάσει, την ανάγκη την κάνουν μεσα σο δρόμο και όπουδήποτε θέλουν (λογικό αφου δεν εχουν κανεναν) δεν μπορουμε να βγουμε με το μωρο γιατι ειναι ναρκοπεδιο, μια ακόμα γειτόνισσα έχει γάτες μεσα στο σπίτι και βγαίνουν μόνο στο μπαλκόνι και στην περιφραγμενη μεχρι ψηλα αυλή,τις έχει πολύ περιποιημένες, όταν όμως μια μέρα η μία γάτα κατάφερε και βγήκε στο δρόμο το αποτέλεσμα ήταν να την σκοτώσουν!!!! τους έχει γίνει παρα πολλες φορες παρατήρησει απο όλη τη γειτονια τουλάχιστον τη νυχτα και τα μεσημερια να τα κρατανε μεσα, αλλα φυσικα δεν ειχε κανενα αποτελεσμα. η απάντση ήταν: "ναι, καταλαβαίνω αλλα και μέσα στο σπίτι γίνεται χαμός και γαβγίζουν συνέχεια"!!!!!, και επειδη δεν τα μπορουν μεσα στο σπίτι τα έχουν ελευθερα!!!! το παράδοξο είναι οτι ο ένας απο τους 2 ιδιοκτητες έχει άλλα 3 σκυλιά στα οποία ειναι αψογος! τι μπορούμε να κάνουμε? δεν έχουμε κοιμηθεί μεσημέρι και πολλες φορες και βράδυ εδώ και 2 χρόνια, τα παιδια παίζουν στο δρόμο και είναι γεμάτο ακαθαρσιες, και φυσικα η υπομονη εξαντλειται!!

artetort

από Aris Tort | 21/6/2010 16:27

Phyllis κανένα ιδιωτικό συμβόλαιο δεν έχει ισχύ πάνω από τον νόμο οπότε ότι και να γράφει το συμβόλαιό σας δεν ισχύει. Αν και η σπιτονοικοκυρά σας λέει μαλακίες και γι ναυτό δεν σας δίνει αντίγραφο συμβολαίου. Αν και δεν το χρειάζεστε. Στην εφορεία με μια υπεύθυνη δήλωση την δίνετε κανονικά την σπιτονοικοκυρά. Επίσης πεστε της ότι δεν πληρώνετε νοίκι αν δεν σας δώσει το συμβόλαιο. Και άμα πει θα σας πετάξει έξω, βεβαίως, να το κάνει νομικά, με περιθώριο έξη μηνώ τουλάχιστον κατά τους οποίους εσείς βεβαίως δεν θα πληρώσετε... Μετά τα ξαναλέμε...

Ελένη Ζ γιατί τα βάζουν με το σκυλάκι σου στο πάρκο? εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα στα πάρκα. Έχω βέβαια δει σε μερικές παιδικές χαρές απαγορευτικές πινακίδες αλλά δεν ξέρω τί ισχύ έχουν. όμως το σκυλάκι σου είναι μεγαλόσωμο, ορμάει, φοβίζει και τα βάζουν μαζί του? Και εμένα αν ένα μεγαλόσωμο σκυλάκι τρέξει κατά πάνω μου, που έχει συμβεί, έστω και για να παίξει, τρομάζω μερικές φορές. Αν δεν μπορείς να το ελέγξεις με το στόμα τότε να το κρατάς δεμένο όπου έχει κόσμο και παιδάκια.

Σοφία για την περίπτωσή σου υγειονομικό και 100. Αν έρθουν και δουν οι αστυνομικοί την κατάσταση θα του κάνουν σύσταση. Μετά μιλήστε με Διοικητή αστυνομίας ζητώντας μια παρέμβαση για σύσταση, ώστε σαν γείτονες να μην καταλήξετε στα δικαστήρια, ή με εισαγγελέα, και στην τελική, μύνηση. Τι άλλο να σου πω?

avatar

από markos kapiris | 30/6/2010 19:50

Χμμμ... δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλους τους διαλόγους όλων υμών των σκυλόφιλων, αλλά επιτρέψτε μου να πω οτι θα θεωρούσα την κατοχή σκύλου ένα επιπλέον μπελά στη ζωή μου, δεδομένου βεβαίως οτι δεν έχω ανάγκη από σκύλο - φίλο. Ομως οταν υπάρχει και κάποιος γείτονας ή συγκάτοικος που ενοχλείται, έστω κι αν το επιτρέπει η νομοθεσία να έχω κατοικίδιο, δεν θα το είχα, διότι δεν μου αρέσει να ενοχλώ τους άλλους. Και μια και το έφερε η συζήτηση, έχω κι εγώ έναν νοικάρη που έχει το σκύλο στο σπίτι πάνω από το δικόμου (συνήθως στο μπαλκόνι και το έχει κάνει όλο λίγδα) που πριν ακόμα τον βγάλει στο ύπαιθρο, κατουράει όπου προλάβει (στο πλατύσκαλο, στην αυλόπορτα, στον τσιμεντόδρομο κλπ). Η κατάσταση είναι βρωμερή και αξιολύπητη, αλλά άντε να αλλάξεις μυαλά στους νοικάρηδες. Φρονώ οτι οι πολλές αγάπες για τα σκυλιά είναι τελικά ...ανθυγιεινές.

artetort

από Aris Tort | 2/7/2010 14:42

Φρονώ Μάρκο ότι η δική σου υποθετική αγάπη για τα σκυλιά θα ήταν όντως ανθυγιεινή...

Επίσης και εγώ αμφιβάλω αν θα σε άντεχε ο σκύλος σου. Θα του ήσουν ένας επιπλέον μπελάς...

Οι άνθρωποι και οι γείτονες δεν ενοχλούν μόνο όταν έχουν σκυλιά, μερικοί ενοχλούν και μόνον δια της παρουσίας τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν, απλό.

Πέρα από την πλάκα όταν ένας άνθρωπος είναι καθαρός, είναι καθαρός και όταν έχει σκύλο, όταν ενοχλεί ή όχι, το ίδιο κάνει και με σκύλο και τέλος πάντων, ένας άνθρωπος σέβεται ή όχι τον συνάνθρωπό του με ή χωρίς σκύλο.

Από τον τρόπο που γράφεις κυρ Μάρκο, βλέπω ότι είσαι αντιδραστικός και μόνο γι αυτό αντιδράς έτσι για τα σκυλιά. Αν έχεις όντως πρόβλημα με τον νοικάρη, απλά μίλα του ανθρώπινα και θα καταλάβει. Για ακραίες περιπτώσεις υπάρχει το υγειονομικό, διότι ούτε εμείς οι σκυλόφιλοι δεν συμφωνούμε να υποφέρει ένα ζωντανό με ένα βρωμιάρη και αδιάφορο αφεντικό, αλλά προετοιμάσου μήπως το υγειονομικό μαζέψει και εσένα.

Φαντάζομαι γενικότερα η συντροφικότητα στη ζωή σου θα ναι ένας επιπλέον μεγάλος μπελάς.

avatar

από eleni | 5/7/2010 12:50

ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΕΟ ΟΡΟΦΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.ΕΚΕΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ,ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΝΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΕΙΠΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΧΕΤΕ.ΕΙΝΑΙ ΗΣΥΧΟ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΣΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ.ΟΜΩΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΛΕΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΝΑ ΜΠΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ?ΜΕΤΑ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΩΞΟΥΝ?ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΡΩΤΗΣΕΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ?

avatar

από eleni s. | 6/7/2010 13:46

sas parakalw zitw tin voitheia sas. exw enan skylo pou latrevw san paidi mou. menw kipseli kai kathe apogevma ton vgazw volta sto diplano steno na kanei tin anagi tou. ourei MONO sta dentra kai strwnw sakoula prin akoubisoun kan oi akatharsies tou sto pezodromio!! kathimerina omws i filokseni-filozwi afti geitonia me vrizei me fovera logia, ourliazoun kai ginonte maza pros epithesi. den tous afora pou mazevw tis akatharsies, tin plirwnw gia tous ypoloipous pou den tis mazevoun!! sas erwtw ti na kanw? klaiw kathe mera kai fovamai oti tha mas kanoun kako.einai paranomo o skylos na ourei sta dentra?! kathe symvouli polytimi..

artetort

από Aris Tort | 6/7/2010 14:15

Ελένη πρώτη Ο νόμος υπερισχύει του κάθε καταστατικού. Μπορείς να μπεις στο σπίτι δίχως να κρατάς το σκυλάκι σου κρυφό. Αφού δεν έχει και πρόβλημα και η σπιτινοικοκυρά σου, τί σε νοιάζει? Τώρα αν η διαχειρήστρια είναι επιθετική τί να σου πω. Δίκιο δεν έχει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να σε κοιτάζει στραβομουτσουνιάζοντας και κάνοντας σου την ζωή δύσκολη, όσο περνά από το χέρι της στα θέματα της διαχείρησης της πολυκατοικίας.

Ελένη Σ. δεν είναι παράνομο ο σκύλος σου να ουρεί στα δέντρα. Εσύ μάζευε τα κακάκια του όπως έχεις υποχρέωση. Μα είναι τόσο επιθετικοί? Πάρε το 100 τότε. Τί άλλο?

avatar

από στελιος | 4/8/2010 10:49

γεια σας,μενω σε μονοκατοικια,ειμαι ενοικιαστης,εχω 3 σκυλια,1 λυκοσκυλο,1 κανις τεριε κ 1 μικρο κυνηγοσκυλακι.ειμαι ιδιοκτητης διαμερισματος 129 τ.μ και θελω να μετακομισω εκει με τα σκυλια μου,τι προβλημα (νομικο) μπορει να εχω?

avatar

από ΑΝΘΗ | 8/8/2010 13:52

Καλησπέρα σας. Σήμερα έγινε ένα θλιβερό γεγονός. Κατοικώ σε ένα χωρίο με δικιά μου άυλη. Πιο πριν έμενα Αθήνα αλλά εκεί δεν μπορούσα να έχω κατοικίδια οπότε με το που μετακόμισα υιοθέτησα 2 αδέσποτα κουτάβια. Το ένα είναι θηλυκό και κατά πως φαίνεται πρέπει να είναι έγκυος, με αποτέλεσμά να θέλει όλη την άυλη την πίσω δίκια της λογικά για να ετοιμαστεί σίγα σίγα. Και όλο το βράδυ έκλαιγε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι στις 4 το πρωί και το αφήσαμε για αργότερα. Όταν ξυπνήσαμε βρήκαμε στο αυτοκίνητο ένα σημείωμα "ΑΛΛΑΞΤΕ ΜΕΡΙΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΕΙΣ"!!! Από τη μια σκέφτηκα ότι "ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ! ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ. ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ ΚΙ ΟΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΟΜΟΤΥΠΟΙ!" Και μετά προσπαθήσαμε με τον άντρα μου να βρούμε μια λύση. Τα χωρίσαμε βέβαια τα σκυλιά, το κάθε ένα σε χωριστά τμήματά της άυλης άλλα δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε με ζώα (και δεν αναφέρομαι στους υπολοίπους χωριανούς άλλα στις 6 αδέσποτες γάτες που έχει και σε ένα μικρο ανεμβολίαστο και βρώμικο σκυλάκι που όλη την ώρα είναι ελεύθερο και σέρνει πίσω του μια αλυσίδα 1 μέτρο) να αντιδρά με τέτοιο τρόπο! Και έμενα με ενοχλεί το σκυλί του, ειδικά όταν το δένουν δίπλα στην άυλη μου με αποτέλεσμά να εκνευρίζονται τα δικά μου τα σκυλιά άλλα δεν του είπα ποτέ τίποτα! Μπορώ να κάνω κάτι? Εδώ όλοι στο χωρίο έχουν μικρά σκυλιά η τσοπανόσκυλα τα οποία είναι μονίμως ελευθέρα, εγώ όμως δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνω το ίδιο με τα δικά μου τα σκυλιά, ειδικότερα για το αρσενικό που είναι rontvailer. Ευχαριστώ εκ των προτέρων! Με εκτίμηση Ανθή

avatar

από aiantas | 10/8/2010 7:28

καλημερα σας. θα ηθελα να ρωτησω τι προβλεπεται για την διατηρηση κοκορα σε ταρατσα. μας εχει τρελανει ενας γειτονας. τον εχει παρατησει μονο του κ υποφερουμε καθε πρωι. γνωριζει κανεις τιποτα κ απο ποιο νομο προβλεπεται κατι. ευχαριστω

Zoe_22

από manuela-zoe feri | 11/8/2010 2:15

Καλησπέρα σας. Με τους γονείς μου μένουμε σε μονοκατοικία και έχουμε δυο σκυλια τα οποια διαμενουν στην αυλη στα ειδικά σπιτάκια τους και με την ανάλογη φροντίδα. Πρόσφατα ένας γείτονας μας έκανε μήνυση για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ωστόσο αυτό δε ξέρω πόσο "νόμιμο" είναι από τη στιγμή που τα σκυλιά είναι ήσυχα και δεν γαυγίζουν νύχτα-μέρα, παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις που τυχαίνει κάποιος περαστικός να περνάει έξω από το σπίτι κάνοντας φασαρία. Τότε μονο τα σκυλια αντιδρούν όπως είναι φυσικό, σκυλιά-φύλακες είναι.Παρόλα αυτά δυο αστυνομικοί που ήρθαν στο σπίτι μας και μίλησαν με τον πατέρα μου, του είπαν να δώσει το ζώο ή να το σκοτώσει για να μην γαυγίζει, αλλιώς θα τον πάρουν φυλακή. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε αλλοδαποί, ωστόσο διαμένουμε πάνω από δεκατρία χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα νόμιμα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, εφόσον γνωρίζω πως μέχρι δυο κατοικίδια επιτρέπονται σε κάθε σπίτι. Επιπλέον υπάρχουν πολλά σκυλιά στη γειτονιά μας, αδέσποτα και οικόσιτα που τολμώ να πω πως κάνουν φασαρία κάθε βράδυ. Θα έλεγα πως τα δικά μου δεν ακούγονται καν. Παρακαλώ κάποιος που γνωρίζει σχετικά, ας κάνει τον κόπο να με ενημερώσει στο e-mail μου tsakalosoupia@yahoo.gr

Τον ευχαριστώ εκ των προτέρων.

artetort

από Aris Tort | 11/8/2010 13:39

Στέλιο καλησπέρα. Πολλά σκυλάκια αλλά από την άλλη μεγάλο διαμέρισμα. Αν φροντίσεις να μην ενοχλούν και πολύ τους γείτονες, γιατί να χεις πρόβλημα?

Ανθή, καταλαβαίνω. Νομίζω θα πρέπει αρχικά να μιλήσεις με έναν κτηνίατρο και να τον συμβουλευτείς πώς να βοηθήσεις την έγκυο σκυλίτσα να ηρεμήσει και να μην κάνει φασαρία. Όπώς δεν θέλουμε να μας ενοχλούν, ας μην ενοχλούμε. Και μίλα με τους γείτονες, εξηγησέ τους και γνώρισέ τους την σκυλίτσα. Εάν είναι φιλική θα την αγαπήσουν. Αν κάνουμε το σκυλάκι μας επιθετικό ας μην έχουμε και την αξίωση να το βλέπουν οι άλλοι αξιαγάπητο...

Αίαντα, τί να σου πω? Τόσο πολύ φωνάζει ο κόκορας? Υγειονομικό ίσως. Αλλά μήπως να το δεις πιο ρομαντικά το θέμα? Ίσως ότι ζεις σε χωριό? Μήπως να μιλούσες ευγενικά στον κοκοροιδιοκτήτη?

Μανουέλα διάβασε την νομοθεσία. Μίλα με έναν δικηγόρο. Και κάνε τα σκυλάκια σου πιο κοινωνικά. Φρόντισε να τα βάλετε σε κάποια πλευρά του σπιτιού που να μην βλέπει στον δρόμο.

avatar

από Αλέξανδρος | 17/8/2010 13:18

Γειά σας. Διάβασα τα σχόλια που έχουν προηγηθεί, όπως και το ΦΕΚ και το άρθρο 17 της, με αριθμό Υ1β/2000/1995 Υπουργικής Απόφασης "Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων" και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι εάν ο νόμος για τα δύο κατοικίδια έχει την ίδια ισχύ για κάποιον που νοικιάζει ένα διαμέρισμα, που έχει για τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματός μου είναι φιλόζωος, και ένας από τους λόγους που μου έδωσε το διαμέρισμα, ήταν ότι έχω ένα σκυλάκι και ένα γατάκι που έχω βρει χτυπημένα από αυτοκίνητο. Αλλά το της πολυκατοικίας απαγορεύει τα κατοικίδια. Ξέρω ότι βάσει του νόμου, αν ήμουν ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορούσαν να μου κάνουν κάτι. Αλλά επειδή νοικιάζω το διαμέρισμα, οι τελευταίες παράγραφοι του Άρθρου 17 με μπερδεύουν. Ξέρετε τι ισχύει;

avatar

από ο άγνωστος Χ | 17/8/2010 13:19

Γειά σας. Διάβασα τα σχόλια που έχουν προηγηθεί, όπως και το ΦΕΚ και το άρθρο 17 της, με αριθμό Υ1β/2000/1995 Υπουργικής Απόφασης "Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων" και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι εάν ο νόμος για τα δύο κατοικίδια έχει την ίδια ισχύ για κάποιον που νοικιάζει ένα διαμέρισμα, που έχει για τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματός μου είναι φιλόζωος, και ένας από τους λόγους που μου έδωσε το διαμέρισμα, ήταν ότι έχω ένα σκυλάκι και ένα γατάκι που έχω βρει χτυπημένα από αυτοκίνητο. Αλλά το της πολυκατοικίας απαγορεύει τα κατοικίδια. Ξέρω ότι βάσει του νόμου, αν ήμουν ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορούσαν να μου κάνουν κάτι. Αλλά επειδή νοικιάζω το διαμέρισμα, οι τελευταίες παράγραφοι του Άρθρου 17 με μπερδεύουν. Ξέρετε τι ισχύει;

avatar

από violetta | 17/8/2010 14:15

εχω ενα σκυλακι 6κιλα και εχω συναιχεια προβλημα στις παραλιες, οι μανες ενοχλουντε με την παρουσια του σκυλου στην παραλια, λενε πως τρομαζει τα παιδια τους(κανενα παιδι δεν ειδα να τρομαζει με το κανισακι, αντιθετος) πριν 2μερες μια τρελη μανα πετουσε πετρες στο σκυλο μ , ξερω οτι επιτρεποντε απτο νομο απλα θα ηθελα αν μπορειτε να μ στειλετε σε ποιες παραλιες καβαλα-ξανθη-κομοτηνη δεν επιτρεποντε τα σκυλια, ευχαριστω.

avatar

από katerina | 12/9/2010 9:45

kalhmera se olous, eimaste mia megalh parea kai exoume oloi skulous kai mazeuomaste ka8hmerina se ena parko opou afhnoume ta skulia mas na paizoun eleu8era...kai ennoeitai oti ka8arizoume tis aka8arsies. oi perissoteroi enoikoi ths polukatoikias pou vrisketai apenanti apo to parko, mera para mera vgainoun sta mpalkonia mas fwnazoun kai mas vrizoun...prin 1 mish xrono peripou eixan peta3ei foles sto parko me apotelesma na pe8anoun polla skulia, gatia akoma peristeria.....mporoume na kanoume kt?mesw astunomias kapoia sustash h kt sxetiko h den a3izei kan ton kopo na asxolh8oume? euxaristw!

avatar

από Τζινα | 18/9/2010 13:06

Εχω ενα προβλημα με τη γατα μου. Επειδη μενω στο ισογειο η γατα εχει προσβαση στον ακαλυπτο της πολυκατοικειας. Ειναι δυσκολο εως ακατορθωτο να την περιορισω, γιατι η βεραντα μου ειναι ο ακαλυπτος. Μια γειτονισα απειλει οτι θα την δηλιτηριασει. Πως μπορω να προστατεψω την γατα μου νομικα? Απαντηστε μου παρακαλω...

avatar

από Phyllis | 18/9/2010 18:43

Άγνωστε Χ, ο νόμος υπερισχύει οποιουδήποτε καταστατικού πολυκατοικίας. Ότι και να λένε, εφόσον εσύ είχες συμφωνήσει εξ αρχής μς τον ιδιοκτήτη, δε μπορούν να κάνουν τίποτα. Μπορείς να τους δείξεις και το ΦΕΚ για να καταλάβουν πως έτσι κι αλλιώς δεν τους παίρνει να σου δημιουργούν πρόβλημα. Αρκεί το σκυλάκι να μην ενοχλεί σε ώρες κοινής ησυχίας και να μην πηγαίνει μόνο του σε κοινόχρηστους χώρους ή στο μπαλκόνι.

avatar

από καρολινα | 23/9/2010 17:25

χαιρεται, εχοντας διαβασει τους νομους εχω ακομη απορια αν ξερει κανεις να με βοηθησει. αμα ταιζω καποιες γατεσ, θεωρουνται ακομη αδεσποτες? μενω σε μονοκατοικια και με εχουν βρει 7-8 γατες της γειτονιας και τις ταιζω καθημερινα, παρ ολο που δεν μενουν μαζι μου πανε οπου γουσταρουν, ουτε της αγορασα ουτε τισ μετακινησα στον κηπο μου!!??. ενας γειτονας μου γκρινιαξε οτι κανουν κακα στον κηπο του- οι δικεσ μου συγκεκριμενα και οχι των αλλων γειτωνων. του εξηγησα, οτι ειναι αδεσποτεσ και εγω τις ταιζω και τις εμβολιαζω κ στειρωνω(μεσω του δημου που εχει συνεργασια με εναν κτηνιατρο) αλλα δεν μπορω να τους πω που να πανε, ουτε να μην τις ταιζω. και τελος παντων ηθελα να ξερω τα ορια περι αδεσποτων και μη. ευχαριστω

avatar

από evelin | 6/10/2010 12:22

kalimera!!! menw stin kypseli sto isogeio mias pentaorofis polukatikias..exw 1 skulo gerako 17xronwn k ena kounelaki to opoio anagkastika na diokso giati opws lagane oi enoikoi tis polukatoikias vromokopage pragma pou den isxyei giati allazw kathe 1 mera to rokanidi tou...twra tous vromaei to skuli kai lene oti tha mazepsoun upografes na mas dioksoun giati murizei to spiti mas kai pigainei i vroma stin eisodo kai ston fotagogo..ayta einai ola psemmata giati egw katharizw kathe mera k o skilakos kanei eksw tin anagki tou...stin polukatoikia apagoreyontai ta zwa kai ola ayta ta thimithikane meta apo 2.5 xronia pou menw edw...i spitonoikokura mas gnwrize apo tin arxi k gia to skili k gia to kouneli...mporoun na mou paroun to skulaki mou??? exw megalwswi mazi tou apo tote pou imoun 10 xronwn k twra eimai 27.....sas parakalw voithiste me ti mporw na kanw????? mporw na fonaksw egw i idia ygeionomiko na dei to spiti mou na pistopoiisei oti ola einai ok k den vromaei opws lene????? perimenw me agwnia apantisi sas....eyxaristw

avatar

από spyros | 7/10/2010 12:33

Γεια σας, έχω δύο σκυλάκια εδώ και 6 χρόνια (τα είχα βρεί αδέσποτα και χτυπημένα και τα αγαπώ πολύ). Σήμερα με πήραν tel απο την αστυνομία ότι μου έκαναν δυο ανώνυμες καταγγελίες για την ενόχληση που προκαλείτε απο το γαύγισμα των σκυλιών στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Ξέρω ποιός το έκανε (είναι ο γείτονας απέναντι απο εμένα) γιατί την τελευταία εβδομάδα μου έκανε 3 φορές παρατήρηση για το γαύγισμα, σε ώρες μη κοινής ησυχίας και στο τέλος του είπα να μην με ξαναενοχλήσει. Τα σκυλιά τα έχω ελεύθερα σε όλο το σπίτι+μπαλκόνι. Η αστυνομικός μου είπε ότι πέρασε αλλά δεν είδε σκυλιά στο μπαλκόνι , ειδάλλως θα έκανε αυτεπάγγελτη μήνυση?! Ισχύει κάτι τέτοιο?

avatar

από Eleni Z. | 7/10/2010 16:42

Ari tort,to skulaki mou einai mesaiou megethous kai oxi de tromazei to kosmo oute trexei panw tou.Itan adespoti kai fovismeni,kounaei tin oura tis omws den plisiazei eukola atoma pou de gnwrizei.eleni s.eixa to idio provlima me esena.katevase to sxetiko nomo gia ta zwa suntrofias apo to internet kai an sou xanapoun tipota dwstous na ton diavasoun xwris na asxolitheis parapanw!auto pou prepei na kaneis to kaneis.kapou prepei na kanoun kai auta tin anagi tous.de ftaine pou gemisame ton kosmo tsimento!

avatar

από ελενη Ζ | 7/10/2010 16:52

Ari Tort.To skulaki mou einai mesaiou megethous.Itan adespoti kai fovismeni,kounaei tin oura tis an tis milisei kapoios omws duskola plisiazei kapoion pou de gnwrizei,opote de nomizw oti tromokratei!Eleni s.To mono pou exeis na kaneis-gt kai exw eixa tetoio provlima-einai na vgaleis mia fototupia to nomo kai na tous dwseis na ton diavasoun xwris na asxolitheis parapanw.

avatar

από ανατολη | 10/10/2010 18:24

καλησπερα και απο μενα! ψαχνω καινουργιο σπιτι τον τελευταιο καιρο, βρηκα μια πολυ ομορφη μονοκατοικια, ομως ο ιδιοκτητης μου φαινεται λιγο ιδιορρυθμος και οχι πολυ φιλοζωος. πρεπει εκεινος να συμφωνησει για να μεινει η γατα μου στο σπιτι ή ειναι δικαιωμα μου βασει του παραπανω νομου (αρθ. 6) ?? θελω να πω, "του πεφτει λογος" για το κατοικιδιο μου ή οχι? παρεμπιπτοντως η γατουλα ειναι εμβολιασμενη, στειρωμενη και επειδη εχει μεινει 3 χρονια μεσα σε διαμερισμα, δεν κανει καθολου φασαρια. ευχαριστω πολυ!

avatar

από Ανατολη | 10/10/2010 18:40

καλησπερα σε ολους και απο μενα! ψαχνω καινουργιο σπιτι τον τελευταιο καιρο και βρηκα μια πολυ ομορφη μονοκατοικια, ομως ο ιδιοκτητης μου φαινεται λιγο ιδιορρυθμος και οχι ιδιαιτερα φιλοζωος. πρεπει εκεινος να συμφωνησει για να μεινει η γατα μου στο σπιτι ή δεν του πεφτει λογος επειδη με καλυπτει η διαταξη του αρθρου 6 του παραπανω νομου? δεν του εχω πει οτι εχω γατα και πολυ φοβαμαι οτι αν δεν μου το νοικιασει θα ειναι επειδη δεν θα την θελει μεσα στο σπιτι. παρεμπιπτοντως η γατουλα ειναι εμβολιασμενη, στειρωμενη και επειδη μενει σε διαμερισμα εδω και 3 χρονια δεν κανει καθολου φασαρια. ευχαριστω πολυ!

avatar

από αννα | 21/10/2010 13:21

exo provlima me ton gitona mou edw kai poli kero! tis teleftes meres egrapse mia kolla i opia leei oti tha sinexisi na metakomizi tous gatous mou ean den kano afto pou lei . kai exi paradexti meso tilefonou mprosta apo astinomiko, oti mou exi 3ana metakomisi gatous kai tha to 3anakani. ti mporo na kano gia afto ? iparxi kapios nomos? efxaristw

avatar

από βικυ | 21/10/2010 22:53

γεια σας, αποφασισα να ζητησω τη γνωμη σας γιατι ξερω οτι ειστε ζωοφιλοι κι ετσι θα μπορω να δω και την αλλη πλευρα. οχι πως εγω δεν ειμαι αλλα εδω και αρκετο καιρο μια συγκατοικος (μενω σε πολυκατοικια με 9 διαμερισματα) ταιζει αδεσποτες γατες οι οποιες φυσικα μερα με τη μερα περισσευουν. εχουν μαζευτει τουλαχιστον 30 και δεν ειναι εμβολιασμενες. δημιουργουν πολλα προβληματα αφου μεχρι και στη δουλεια μου δεν πηγα μια μερα γιατι μια ειχε γεννησει μεσα στη μηχανη του αυτοκινητου μου κι επρεπε να τα βγαλω. καθε φορα που μπαινω και κραταω σακουλες "ορμανε"(ειναι σ'ολο το χωρο της πυλωτης), μυριζει ολος ο χωρος μιας και οι αρσενικοι οριοθετουν την περιοχη τους, πολλες απ'αυτες ειναι αρρωστες. περασα ηδη μια εγκυμοσυνη μ'αυτη την κατασταση και με τον καθημερινο κινδυνο να κολλησω τοξοπλασμα και τωρα φοβαμαι και για το γιο μου αλλα και για τη δευτερη εγκυμοσυνη που σκεφτομαι. εχουμε κανει συνελευσεις και αποφασισαμε να σταματησει να τις ταιζει αλλα μετα μας αγνοει. τι να κανω?

avatar

από Βασίλης | 31/10/2010 3:33

βαρέθηκα....απλά βαρέθηκα..βαρέθηκα σε αυτην την χωρα να κάνει ο καθένας ότι γουστάρει..΄΄η μακγιά΄΄του Έλληνα..λέει ότο θέλει,κάνει ότι θέλει..βρίζει,δεν σέβεται.Είναι απλά ΄΄μάγκας΄΄.και γιατί τα λέω αυτά..γιατί μέσα σε όλα τα σκα..είπα και γω να πάρω ένα κατοικίδιο ένα σκυλάκι.αδέσπωτο ήταν και το λυπήθηκα το καημένο..και παρολου που τηρω όλα του νόμου περι των κατοικιδίων ΄΄για να μην πολυλογω΄΄με εχουν πριξει τα α.......το τι τριτικοσμικα πράματα έχω ακούσει δεν λεγεται..ημουν γερμανία και σε λιγο καιρο θα ξαναπάω για να βρώ την υγεια μου..κουράγιο σε εσας που θα μήνεται...χιλια συγνωμη αν σας στεναχώρησα η αν σας ΄΄έριξα΄΄ΈΝΑΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Έ

avatar

από panos | 9/11/2010 17:57

kalispera, ti ginete an kapoios erxete synexeia katw apo to spiti mou sto apenanti mikro oikopedo to opoio gyrw gyrw exei polykatoikies, kai afinei to skyli tou na kanei tin anagki tou, kai efoson tou eipa na mi to kanei gia logous ygeiineis, autos me ebrise kai eipe oti 8a to fernei synexeia. na pw oti de ekane ton kopo na ta mazepsei meta. ti leei o nomos giauti tin periptwsi? euxaristw

avatar

από Markos Kapiris | 9/11/2010 18:10

Φίλτατε Aris Tort, γιατί να με μαζέψει εμένα το Υγειονομικό; Παρεμπιπτόντως πρέπει να σου πώ οτι συμπτωματικώς εγώ είμαι το Υγειονομικό (στο Επαρχείο Νάξου - Τμήμα Υγείας).

avatar

από panos | 11/11/2010 17:22

kalispera, ti ginete an kapoios erxete synexeia katw apo to spiti mou sto apenanti mikro oikopedo to opoio gyrw gyrw exei polykatoikies, kai afinei to skyli tou na kanei tin anagki tou, kai efoson tou eipa na mi to kanei gia logous ygeiineis, autos me ebrise kai eipe oti 8a to fernei synexeia. na pw oti de ekane ton kopo na ta mazepsei meta. ti leei o nomos giauti tin periptwsi? euxaristw

avatar

από chris | 19/11/2010 22:29

kalispera se olous. exo ena mikro skilaki terie edo kai dio xronia. meno se diamerisma to opoio einai diko moy kai den iparxei diaxiristis stin polikatikia. iparxei omos mia giagia i opoia o antras tis itan o ergolavos kai exei xtisei tin polikatikia kai tin ponaei klp. i en logo me apilei sinexos oti tha kalesei to igionomiko epeidi etixe 2 fores na dei peritomata sto mpalkoni ta opoia kai mazepsa amesos. akomi kathe fora pou akouei na gavgizei skili apo to dromo i apo alli polikatikia einai sigouri oti einai to diko mou kai apilei pali me astinomia. to diko moy to skili den gavgizei genikotera ektos kai an xtipaei thirotilefono i koudouni. telos me exei apilisei oti tha tou riksei fola epeidi to mpalkoni tis einai diagonia kai pano apo to diko mou.

avatar

από ο άγνωστος Χ | 25/12/2010 0:27

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα όσων αφορά τη νομοθεσία για τη μεταφορά σκύλων στα MMM. Που πρέπει να απευθυνθώ;

avatar

από Μαρία Ναρ. | 1/1/2011 9:44

Σας παρακαλώ απαντείστε μου όσοι μπορείτε και βοηθείστε με, το θέμα πραγματικά με καίει.

Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω ένα κουνελάκι κατοικίδιο. Μένω σε μονοκατοικία με 2 μικρές αυλές. Το κουνέλι το έχω στην πίσω αυλή, που είναι και η πιο μικρή κι έχει έναν μικρό υποτυπώδη κηπάκο. Εκεί δηλαδή έχουμε το κλουβάκι του κι εκεί το αφήνουμε ελεύθερο κάποιες ώρες τη μέρα να τρέχει. Το κλουβί του το καθαρίζω 2 φορές τη βδομάδα και το κουνέλι μου είναι υγιέστατο.

Το πρόβλημα είναι ένας "καλός" γείτονας (που το σπίτι του είναι κολλητά στον τοίχο της αυλής) μας έκανε παρατήρηση το καλοκαίρι ότι μύριζε πολύ. Και ίσως πράγματι εκείνες τις μέρες να είχα αμελήσει να του καθαρίσω το κλουβάκι του, από τότε όμως το καθαρίζω 2-3 φορές τη βδομάδα και δε μυρίζει. Τις προάλλες του αγόρασα καινούργιο κλουβάκι, και δεν το είχα πάλι καθαρίσει 4 μέρες, αλλά είχε πολύ πριονίδι μέσα που δεν είχε ποτιστεί από ούρα, και αντικειμενικά ΔΕ μύριζε !!! Μόλις το καθάρισα λοιπόν, μετά από λίγο βγήκε και μας έκανε ολόκληρη φασαρία ότι δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση και ότι αν δεν το πάρουμε από την αυλή θα προβεί λέει σε άλλα μέτρα...Μια μέρα πριν. είχε βγει στην αυλή του και ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΜΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΒΡΕΧΕ ΤΟ ΖΩΟ !!!!!!!

Εν τω μεταξύ, έχει αναγκάσεικαι μια άλλη γειτόνισσα να ξαποστείλει το κουνελάκι της (τώρα πού πήγε κι αυτό το ζωάκι ένας θεός ξέρει) , κι εκτος αυτού, η γυναίκα του έχει ακουστεί -χωρις να ειναι βεβαιαο-ότι συμμετείχε στο δηλητηριασμό με φόλα του σκύλου μιας άλλης γειτόνισσσας πριν λίγα χρόνια... Απο χθες το έχω πάριε με το κλουβι και το έχω πάει στον πάνω όροφο που είναι δικός μας και μισοτελειωμένος -δεν κατοικείται-, αλλά δεν αντέχω να το νιώθω το ζωάκι μου μακριά μου και μόνο του..ανοίγω το παράθυρο της αυλής και τη βλέπω άδεια και σπαράζει η καρδιά μου....

Κανείς δε μπορεί να καταλάβει το πόσο έχω δεθεί με το κουνελάκι μου και το πόσο σπουδαίο ήταν για μένα, σε μια πολύ δύσκολη καμπή της ζωής μου να έχω αυτό το αγγελούδι στην αγκαλιά μου...

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΕ, Τι μπορεί να μου κάνει αυτός ο άκαρδος άνθρωπος (φοβάμαι και μη μου το δηλητηριάσει καμιά ώρα) ή να φέριε την αστυνομία ή το υγειονομικό ?? Κια σε αυτήν την περίπτωση τι μπορώ να κάνω για να το κρατήσω το αγγελούδι μου στη κάτω αυλή κοντά μου ??

Όσοι έχετε καρδούλα που αγπάει τα ζωάκια, συμβουλέψτε με σας παρακαλώ ή πείτε μου πού πρέπει να απυθυνθώ....

Φιλικά Μαρία Ναρ

janemary

από jan mr | 1/1/2011 10:25

Σας παρακαλώ απαντείστε μου όσοι μπορείτε, γιατί το θέμα πραγματικά με καίει !!!

Εδώ και 1 χρόνο έχω ένα κουνελάκι. Μένω σε μονοκατοικία με 2 μικρές αυλίτσες. Το ζωάκι μου το έχω μαζί με το κλουβάκι του στην πίσω αυλή, που έχει κι έναν μικρό υποτυπώδη κηπάκο. Το βράδυ τον έχουμε στο κλουβί του, τη μέρα τον αφήνουμε συνήθως ελεύθερο στην αυλή, όταν είναι κάποιος να τον προσέχει εννοείται. Το καθαρίζω 2-3 φορές τη βδομάδα και κάθε φορά που του αλλάζω το πριονίδι, του ξεπλένω και του σκουπίζω και το κλουβάκι του. Έτσι το ζωό μου είναι υγιέστατο.

Το πρόβλημα είναι ότι πριν 4-5 μήνες ένας "καλός" γείτονας, που το σπίτι του είναι κολλητά στον τοίχο της αυλής, μας έκανε παρατήρηση ότι μύριζε και ότι δε μπορούσε λέει να βγει από το σπίτι του ! Η αλήθεια είναι ότι εκείνες τις μέρες είχα αμελήσει λίγες μέρες την καθαριότητά του, αλλά αυτό δεν ξαναγινε από τότε.

Τις προάλλες, ενώ καθόμαστε ήσυχοι μέσα στο σπίτι, είδα κάτι περίεργο από το παράθυρο.. Κοιτάω και βλέπω την αυλή μεσα στα νερα και ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ ΜΟΥ ΜΟΥΣΚΕΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟ... Την επόμενη, ο γείτονας βγαίνει σαν κύριος και κάνει παρατήρηση ότι δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση και ότι πρέπει το κουνελι να φυγει, αλλιώς θα προβεί λεει σε άλλα μετρα..ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ πεταξε κι ενα συγνωμη για το μπουγελωμα, παραφέρθηκε λέει γιατί μας φώναζε να μς μιλήσει κι εμείς είμαστε μέσα εκείνη την ώρα και δεν του μιλούσαμε...λες και τον είχαμε ακούσει χειμώνα καιρό κλεισμένοι σπίτι...τέσπα αυτό απέδειξε οτι ο ίδιος είχε κάνει το μπουγέλο, αφού το παραδεχτηκε !!!

Εν τω μεταξύ, το ίδιο είχε κάνει και σε έναν άλλο γείτονα και τον ανάγκασε να εξαφανίσει λέει το κουνέλι του (τώρα πού είναι η τύχη κι εκείνου του έρμου του ζωντανού ένας Θεός ξέρει), και η γυναίκα του λένε φήμες ότι συμμετείχε στο δηλητηριασμό με φόλα, του σκύλου μιας άλλης γειτόνισσας ..!!!

Το ζωάκι μου το πήγα στον πάνω όροφο, που είναι ακατοίκητος, αλλά ΔΕΝΑΝΤΕΧΩ να το νιώθω μακριά μου, κλεισμένο όλη μέρα σε ένα σπίτι ακατοίκητο και σκοτεινό, μόνο του ...!!!!

Κανένας δε μπορεί να καταλάβει πόσο πολύτιμη είναι για μένα η συντροφιά αυτού του άγγελου, σε μία πολύ δύσκολη καμπή της ζωής μου...δεν αντέχω να τον αποχωριστώ έτσι, τον λατρεύω !!!

ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΠΟΥ ΧΩΡΕΣΕ ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΖΩΑΚΙ, ας με βοηθήσει !!! Τι μπορεί να μου κάνει αυτός ο άνθρωπος, αν ξαναφέρω το αγγελούδι μου κάτω ? Να φωνάξει την αστυνομία ή το Υγειονομικό ? Και τότε τι θα κάνω, πού μπορώ να απευθυνθώ γα στήριξη ???

Σας παρακαλώ τα φωτα σας, όποιος με καταλαβαίνει ας μου δώσει καμιά ιδέα τι μπορώ να κάνω.

Ευχαριστώ πολύ.

avatar

από ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 11/1/2011 19:32

ΩΡΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.......... ΜΕ ΤΑ ΑΜΗΡΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΕ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΑΛΟΔΑΠΩΝ Κ ΘΑΝΑΤΟΝΟΝΤΕ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Κ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κ ΠΟΛΗΤΙΚΩΝ Κ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ,ΠΟΛΗΤΩΝ,ΦΙΛΟΖΟΩΝ,ΠΑΙΔΙΩΝ Κ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΑΚΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ Κ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ??????ΤΙ ΜΠΟΡΟΘΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ???ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ?????ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΕΤΣΙ ΟΠΟΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ-ΕΧΟΥΝΕ ΚΑΝΕΙ??????ΑΛΗΘΕΙΑ???Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ???ΤΑ ΗΘΟΙ Κ ΤΑ ΕΘΗΜΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΑΥΤΟ??????ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ??????ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ.............

avatar

από andreas | 11/1/2011 20:14

Kαλησπερα.Μήπως μπορούμε να βρούμε και τον νόμο περί μεταφοράς κατοικιδίων σε μέσα μεταφοράς.Ευχαριστώ εκ των προτέρων

avatar

από argi | 27/3/2011 14:41

kalhspera. exw kai egw ena problhma kai thelw thn boitheia sas... eixa polla xronia skylaki...alla dystyxws pethane...ayto to grafw gia na mhn nomizete oti eimai kata twn zwwn Smile menw se polykatoikia (kipseli) kai apenanti exoun ena skylaki pou se kathimerinh bash to bgazoun sto mpalkoni kai gaygizei olh thn wra....peripou apo 3 ews kai 9 wres. oi wres aytes emperiexoun mesa kai wres koinhs hsyxia idiws meshmerianes.....den upoferete synexeia ayto to gaygisma....Sad mporeite na moy peite ti mporw na kanw

argi66

από ARGI KOLIOPOYLOS | 27/3/2011 15:47

kalhmera. menw se polykatoikia kai h apenanti bgazei to skylaki ths sto mpalkoni apo 3 ews kai 7 wres afhnontas to eksw. gaygizei synexeia kai kantantaei ekneyristiko kapoies fores....kai fysika kai se wress koinhs yshxias....den exw problhma me to idio to skylaki...alla mallon me to allo to "zwo" poy to parataei sto mpalkoni toses wres....Smile ti mporw na kanw;;; eyxaristw

avatar

από theo | 13/4/2011 22:59

gia sas, ego tha ithela na kano sto spiti m dio peripiymena klouvgia gia kinigoskila me ola ta aparetita kathariotitas kai prostasias gia to oti dipote. to provlima m einai i gitones m pou ine enoxlitiki kai molinoun to perivalon me tin parousia tous giati einai paleon arxon. otan tha exo ta skilia sto spiti m tin idia ora akrivos tha m stiloun tin astinomia ti prepi na kano (i skili m den gavgizoun ) efxaristo para poli an tha morousate na m lisete to provlima m

katiagian

από katia | 28/4/2011 9:45

Γεια σας. Εμένα η σπιτονοικοκυρά μου μου είπε ότι απαγορεύονται τα σκυλιά στην πολυκατοικία όταν με είδε με το σκυλάκι μου να βγαίνω από το διαμέρισμα. Παρ' όλο που ξέρω ότι υπάρχουν δύο οικογένειες στην πολυκατοικία που έχουν σκυλάκια όμως αυτοί είναι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Μπορεί να μου κάνει έξωση?

avatar

από sp | 13/5/2011 20:07

kalispera!tha ithela na kanw mia erwtisi,,o geitonas mou exei enan arketa megalo skulo gia ta 20tm tou diamerismatos tou,,to opoio skuli gavgizei fusika,,,mesimeria,,vradia,ksimerwmata,,opote thelei telos pantwn to zwntano,,xtupietai kai trexei kai gratzounaei toixous se simeio pou nomizeis oti kapoios mpainei sto spiti sou,,eimaste kai mesotoixia kai akougontai ola,,,to pataki mou exei trixes kai egw eimai allergiki kai exw vixa kai duspoia,,exw kanei paratirisi stis 2 to vrady,,na katharizei to pataki mou me tin skoupa tou..me agnoiei kai sunexizei!diladi o nomos tou dinei to dikaiwma na exei skuli kai afairei apo mena to dikaiwma na exw iremia kai ugeia mesa sto spiti mou???euxaristw.

avatar

από efi | 21/5/2011 2:17

geia sas.8a i8ela na rwtisw kati menw kerkyra kai menw se polykatoikia sto isogio to spiti to noikiazw simera o geitonas mou ir8e spiti mou kai me apilise kai pige na me direi epidei to skyli mou gaygizei den kserw ti na kanw mono oi dyo goitones mou exoun provlima kai fovamai kai gia mena alla kai gia to skylaki mou to skyli8 mou einai 6 mhnwn kai einai germaniko me velgiko poimeniko voi8iste me sas parakalw...

avatar

από Phyllis | 21/5/2011 3:54

Τα περιττώματα θα έπρεπε να τα μαζεύουμε όλοι μας, όπως κάνω κι εγώ. Μη δίνετε δικαίωμα να την πληρώνουν τα ζωάκια μας επειδή φταίμε εμείς... Δεν είναι σωστό... Δεν είναι δύσκολο να έχουμε μια σακούλιτσα μαζί μας. Μην αφήνετε τον σκύλο σας να τα κάνει στο μπαλκόνι. Την πάτησα κι εγώ... Συγνώμη για την αμεσότητα... Μπορεί ο νόμος να μας προστατεύει, αλλά δεν προστατεύει τα κατοικίδιά μας από κακούς ανθρώπους και από φόλες. Ένας γείτονας μου με προειδοποίησε για φόλα, επειδή είμαι η μόνη που μαζεύει τις ακαθαρσίες... Τι να πω... Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους πιο αγαπημένους μας φίλους. Η χώρα μας δεν είναι ακόμη έτοιμη για κάτι τέτοιο. Ας κάνουμε εμεί ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν πάθαινε κάτι η Λίλα μου... Αλήθεια... Ας κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. όχι τη δική μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω...

avatar

από VET | 27/5/2011 15:15

xairetai. exo 8ema me tous gitones.as always ..lol basika einai oli mera ston kanape (sintaksi) kai me tin ginaika toy fonazoyn olo ton kosmo.emena gia to skilo,o opois den gabgizei pote!!!paroti doberman. lol toys allloys gia ta paidia toys ktl.8elo na ton diro alla den to kano logo minisis. 8a tin fao sigoyra.to paizo trelos kai toys spao ton tsampoyka. mas ekanan kai paratirisi giati taizame ena neogenito skilaki mesa sto xioni kai mazeutika n kai alla. mas ipan 8a tou riksoun fola. kai brizoun tin kopela mou kai mia alli kopela pou ta taizoun.... (sinexeia)

k

avatar

από vet | 27/5/2011 15:20

sinexeia... loipon. exoume kai leme. 8a doso mia simpouli kai exo mia aporia. 1) mou eipe oti na min ksanadei to skilo xoris fimotro otan katebainei tis skales (5 skalia) gia na bgei apo tin polikatoikia. allios isaggeleas. ISXIEI? 2)simbouli mou . mias kai imai ktiniatros, se liga ma8imata! an sas apilisoun gia fola kataggeilte to se filozoikes organoseis kai Astunomia! an riskoun fola elate seKtiniatriki sxoli Karditsa i Thessaloniki. exoume tmimata pa8ologikis anatomikis kai ktiniatrodikastikis. malista prosfata egine dialeksi se sinergasia me tin GADA.8a bgei PORISMA aitias 8anatoy. me auto sto dikastirio tous exete kseskisi.! alla prosoxi sto neo nomo gia ta adespota. apagoreuetai. den exei egkri8i akoma alla na too exete ipopsi. an ta taizete 8a exete problima

avatar

από vet | 27/5/2011 15:24

από βικυ | 21/10/2010 22:53

"γεια σας, ... περασα ηδη μια εγκυμοσυνη μ'αυτη την κατασταση και με τον καθημερινο κινδυνο να κολλησω τοξοπλασμα και τωρα φοβαμαι και για το γιο μου αλλα και για τη δευτερη εγκυμοσυνη που σκεφτομαι. εχουμε κανει συνελευσεις και αποφασισαμε να σταματησει να τις ταιζει αλλα μετα μας αγνοει. τι να κανω?""

βικι σαν κτινιατροσ να σου πο οτι δεν κολλασ τοχοπλασμα. μιν φοβασαι. τοκσοπλασμα για να κολισισ πρεπει να φασ μολισμενα κοπρανα απο toxoplasma Gatas.!!! mono etsi kollaei. ara t gia na kolisis na fobase aplita laxanika! auto einai kindinos. na ta exei xesi (sory giatin ekfrasi) gata. sobara. mas to ma8ainoun sti sxoli. i ka8igitria mou genise mrin mines kai exei epafi me 100 des gate. kali genna. min agxonese gia toxoplasma

avatar

από jim | 19/6/2011 14:12

gia sas i8ela na sas po ejarxeis oti mou aresoun ta zoa kai idietera ta skiLia.exo anan gitona o opoios diameni se polikatikia se 1 apo ta 4 diamerismata o opios exei apo 1 eos 4 skilia (koinigoskila) olo to bradi ejo sto mpalkoni kai den mas efinoun na klisoume mati.kata kerous tou eixame milisi ala ekinos einai adiaforos. ti ginete se auti tin periptosi;;;

avatar

από ποπη | 17/7/2011 15:49

kalispera sas...exw k egw kapoious kalous geitones oi opoioi einai iperbolikoi tharrw! exw ena skilaki to opoio einai tis perissoteres wres mesa sto spiti k logw douleias alla k logw tou oti einai kollimeno mazi mou k paei opou paw!!!!!! den enoxlei se wres koinis isixias k to mono pou tha bgei sto mpalkoni einai meta tis 7 to apogeuma pou tha pioume kana kafe!! tis pio polles fores den katalabaineis oti iparxei, an akousei omws enen thoribo i na pernaei kaneis pou den tou "aresei" gabgizei ligo, min fantasteis! autoi loipon amesws ksekinane na tsirizoun na mazepsw to k...skilo na skasei k tetoia polla polla!!!! den dinw apantisi ennoeitai gt an anoiksw to stoma mou tha tou brisw k dn to aksizoun na asxolithw toso poli, alla mporoun na kalesoun tin astinomia? k ti ginetai an erthei i astinomia? a!parepiptontws to spiti einai diko mou k genika idiokthto. dn exw problhma me tous siggeneis apo katw kanena. tha epithimousa mia apantisi.euxaristw poli prokatabolika

avatar

από tanen | 26/7/2011 5:25

Καλησπέρα.

Στο www.katoikidia-zoa.com μπορείτε να βρείτε άρθρα και πληροφορίες γενικά για τα ζώα αλλά και για τα κατοικίδια ζώα. Κατοικίδια ζώα και ζώα στο www.katoikidia-zoa.com.

Κάθε σχόλιο και παρατήρηση δεκτά.

Ευχαριστώ. www.katoikidia-zoa.com

avatar

από ελευθερια | 2/8/2011 13:40

Καλησπερα σε ολους, εχω 2 κατοικιδια τον γκολντι και τη μπουμπου. Το ενα ειναι ημιαιμο πιτ- μπουλ και το αλλο καθαροαιμο κοκερ σπανιελ. Μενω σε πολυκατοικια αποτελουμενη απο 3 διαμερισματα, δυο διαμερισματα ο πρωτος οπου και μενω και ενα ο δευτερος. Η ιδιοκτητρια μου με πιεζει να διωξω ενα απ τα δυο και κυριως τα εχει βαλει με το μεγαλο (γκολντι- ημ/μο πιτ-μπουλ). Δεν υπαρχει καταστατικο πολυκατοικιας ,ουτε αναγραφεται στο συμφωνητικο μισθωσεως περι απαγορευσης κατοικιδιων ζωων. Τα κατοικιδια μου ειναι πληρως εξημερωμενα, υπακουα κ' εκπαιδευμενα, τα οποια και εχω κανει η ιδια. Οι φυσικες σωματικες τους αναγκες τα εχω εκπαιδευσει να τα κανουν στην αυλη η οποια πλενεται κατευθειαν μετα την αναγκη τους. Βοηθειστε με ,με συμβουλες γιατι μου εχει σπασει τα νευρα. Το αρθρο 6 του ως ανωθεν προαναφερθεντος Νομου, ειναι αληθες και ισχυει ακομα??? Σας Ευχαριστω με πολυ εκτιμηση.

eleftheria1980

από eleftheria kara | 2/8/2011 13:51

Καλησπερα σε ολους, εχω 2 κατοικιδια τον γκολντι και τη μπουμπου. Το ενα ειναι ημιαιμο πιτ- μπουλ και το αλλο καθαροαιμο κοκερ σπανιελ. Μενω σε πολυκατοικια αποτελουμενη απο 3 διαμερισματα, δυο διαμερισματα ο πρωτος οπου και μενω και ενα ο δευτερος. Η ιδιοκτητρια μου με πιεζει να διωξω ενα απ τα δυο και κυριως τα εχει βαλει με το μεγαλο (γκολντι- ημ/μο πιτ-μπουλ). Δεν υπαρχει καταστατικο πολυκατοικιας ,ουτε αναγραφεται στο συμφωνητικο μισθωσεως περι απαγορευσης κατοικιδιων ζωων. Τα κατοικιδια μου ειναι πληρως εξημερωμενα, υπακουα κ' εκπαιδευμενα, τα οποια και εχω κανει η ιδια. Οι φυσικες σωματικες τους αναγκες τα εχω εκπαιδευσει να τα κανουν στην αυλη η οποια πλενεται κατευθειαν μετα την αναγκη τους. Βοηθειστε με ,με συμβουλες γιατι μου εχει σπασει τα νευρα. Το αρθρο 6 του ως ανωθεν προαναφερθεντος Νομου, ειναι αληθες και ισχυει ακομα??? Σας Ευχαριστω με πολυ εκτιμηση.

avatar

από ο άγνωστος Χ | 13/8/2011 4:53

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 8 2011 ΕΚΛΑΠΗ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ 1 ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑ ΤΣΙΠ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΣΙΠ ΕΓΩ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ? 2ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΝΑ ΣΚΥΛΙ ΜΕ ΛΟΥΡΙ ΘΕΩΡΗΤΕ ΑΔΕΣΠΟΤΟ? 3 ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑ ΣΚΥΛΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ? 4 ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ? 5 ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΣΙΠ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ?

avatar

από νικη | 13/8/2011 4:55

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 8 2011 ΕΚΛΑΠΗ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ 1 ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑ ΤΣΙΠ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΣΙΠ ΕΓΩ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ? 2ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΝΑ ΣΚΥΛΙ ΜΕ ΛΟΥΡΙ ΘΕΩΡΗΤΕ ΑΔΕΣΠΟΤΟ? 3 ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑ ΣΚΥΛΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ? 4 ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ? 5 ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΣΙΠ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ?

jimkkk

από dimitris karavagelis | 28/8/2011 21:42

ainte me ta koproskila na ta mazepsete. mhpos eseis eiste oi kakoi geitones? ta skulia den einai gia piknokatoikimenes perioxes

avatar

από Δέσποινα | 30/8/2011 16:06

Καλησπέρα! Έχω στην κατοχή μου δύο σκυλάκια μικρόσωμα, εκ των οποίων το ένα είναι δεμένο και το άλλο κυκλοφορεί ελεύθερο στην αυλή. Μένω σε μονοκατοικία και έχω αρκετά μεγάλη αυλή. Τις τελευταίες μέρες όμως, πηδάνε την μάντρα και μπαίνουν στην αυλή μου κάποια μεγαλόσωμα σκυλιά, άλλα αδέσποτα και άλλα με λουρί. Κάποιο από αυτά τα σκυλιά πήρε το ένα το δικό μου και το έβγαλε έξω από την αυλή. Προφανώς επειδή είναι μικρόσωμο το έπιασε σαν κουτάβι και πήδηξαν μαζί την μάντρα. Φυσικά και έχω δέσει το δεύτερο σκυλί αλλά τα άλλα συνεχίζουν να εισβάλλουν στην αυλή μου ανά τακτά χρονικά διαστήματα της ημέρας και καθ'όλη την διάρκεια της νύχτας είναι μέσα και τα δικά μου αναστατώνουν τον κόσμο. Έτσι όχι μόνο εγώ δεν κοιμάμαι επειδή βγαίνω συνέχεια και τα διώχνω αλλά προφανώς ούτε και οι γείτονες. Τι μπορώ να κάνω (μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας φυσικά) προκειμένου να σταματήσουν να μπαίνουν άλλα σκυλιά στην αυλή μου; Ευχαριστώ εκ των προτέρων Δέσποινα

avatar

από Markos | 30/8/2011 16:38

Λοιπόν, για όλους εσάς τους ιδιοκτήτες σκύλων έχω να πώ οτι κάνετε πράγματα ανεξήγητα όπως π.χ. προτιμάτε να δημιουργείτε προβλήματα στους συνανθρώπους σας και τους υπολογίζετε λιγότερο από ό,τι τους σκύλους σας. Προτιμάτε να μαλώνετε μαζί τους για χάρη των σκύλων σας. Προτιμάτε τις κοπριές και τις τρίχες των σκύλων στο σπίτι σας και όχι την καθαριότητα. Προτιμάτε να γίνεστε υπηρέτες των σκύλων σας και όχι την ησυχία σας.

Μάλιστα έχετε και πρωτότυπες απορίες. Πάντως θα συμβούλευα την κυρία Δέσποινα προκειμένου να μην εισέρχονται τα ξένα σκυλιά στην αυλή της, είτε να απομακρύνει τα δικά της σκυλιά ωστε να μην προσελκύουν τα ξένα, είτε να περιφράξει σε αρκετό ύψος τα όρια της ιδιοκτησίας της ωστε να μην μπορούν να μπούν τα άλλα σκυλιά.

Μα είστε σοβαροί τωρα με τα σκυλοπροβλήματά σας?

Ε Λ Ε Ο Σ ΠΙΑ !!!

Ξεφορτωθειτε τα σκυλιά και σας εγγυώμαι οτι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα!

Και μη μου πείτε το παραμύθι οτι τα ζώα επιδρούν ψυχοθεραπευτικά, διότι δεν έχω διακρίνει ιδιαίτερα αποτελέσματα σε όσους επικαλούνται αυτό το επιχείρημα.

avatar

από Χρήστος | 1/9/2011 11:38

Γεια σε όλους. Θα ήθελα να μου διευκρινήσει κάποιος αν γνωρίζει τι ακριβώς ισχύει με την παραμονή κατοικιδίων στις βεράντες. Βλέπω ότι ο νόμος απαγορεύει την μόνιμη εγκατάσταση, όμως αν παραμένουν κάποιες ώρες πχ ώρες που απουσιάζει ο ιδιοκτήτης θεωρείται αυτό μόνιμη εγκατάσταση;

avatar

από νικη | 4/9/2011 4:54

Γειας.Αντιμετοπιζω και εγω ολα αυτα τα παραπανω που σας εχουν πει.Η κορη μετακομισε στην επαρχια στο πατρικο μου.Εκει γειτονια μονοκατοικειες.Φιλοζωος απο την Αθηνα που εχουμε στο σπιτι ενα κοκερ πηρε απο το δρομο ενα σκυλακι που το βρηκε ακριβως εξω απο το σπιτι .Το κουταβι μεγαλωσε και εγινε ενας γερμανικος ποιμενικος.Τωρα ειναι ενα χρονων.Πριν αρκετο καιρο βρηκε και ενα θυληκο χασκι με μια αναπηρια στο ενα ποδι.Το κρατησε και αυτο για να εχει συντροφια το αλλο.Βασικα τα κρατησε και τα δυο για να νιωθει και αυτη ασφαλεια.Τα σκυλια αυτα εκ φυσεως τους ειναι αγρια οπως επισης και καλοι φυλακες.Εδω αρχιζουν τα προβληματα με τους ¨ΚΑΛΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ¨.Το σπιτι ειναι μονοκατοικια σε οικοπεδο 250τμ περιφραγμενο.Τα σκυλια ειναι δεμαινα συνεχεια.Τα αφηνει μονο οταν ερχεται απο τη δουλεια της για λιγο η αν τα βγαλει το βραδυ καμια βολτα και ξανα παλι δεσιμο.Δυο κυριες -φιλες μεταξυ τους εχουν αρχισει εναν αναιλεητο πολεμο στη κορη μου για τα σκυλια τα συνηθυσμενα .Γαυγιζουν ,κτλ.Η μια απο αυτες ωρατοτητα με τα σκυλια δεν εχει η αλλη που μενει μαζι με την κορη της και τα εγγονια της πεταει στα σκυλια οτι βρει.Αποτελεσμα ο γερμανικος ποιμενικος εχει σταμπαρει αυτη και τα δυο της εγγονια που δεν ειναι μικρα σε ηλικια και οταν τους βλεπει αφηνιαζει .Με αποτελεσμα οταν τον αφηνει ελευθερο να πηγαινει στην φραχτη και να τους γαυγιζει.Η κυρια πηρε λοιπον ενα σκουποξιλο και καταπανο στον σκυλο.Φωναζε εβριζε το παιδι μου οτι εχει χασει την ησυχια της.Η κορη μου αγαπαει τα σκυλια σαν παιδια της.Να φανταστητε δεν κοιματε μην τυχον γαυγησουν τα σκυλια τη νυχτα.Κανουν πολεμο και ολα τα σπιτια γυρο εχουν σκυλια.Τα σκυλια γαυγιζουν μονο οταν καποιος πλησιαζει το σπιτι.Τωρα που σας γραφω ηρθα να τη δω και επεσα πανω στον καυγα με το σκουποξυλο.Εστι δεν κοιμηθηκα και κοιταζα στο ιντερνετ να βρω οτι εχει σχεση με τα κατοικιδεια.Βρηκα μερικα πραγματα . Εσεις που εχεται εμπειρια σε αυτα τα θεματα τι μου προτεινεται. Φοβαμαι πως οι κυριες θα συνεχεισουν τους τσακωμους με την κορη μου για να της σπασουν τα νευρα .Επισης σε περιπτωση που ριξουν φολα στα σκυλια τι κανουμε. Ευχαριστω ....

avatar

από markos | 4/9/2011 5:28

Προς την μαμά της κόρης της με το ανάπηρο χάσκι και τον Γερμανικό ποιμενικο: Οι γείτονες της κόρης σας είναι όντως καλοί γείτονες κυρία μου. Εσείς είστε οι κακοί γείτονες και ο κακός μπελας διότι διαταράσσετε την ησυχία των ξένων ανθρώπων που δεν σας έφταιξαν σε τίποτα. Μαντρώσατε δύο τέρατα δίπλα στο σπίτι τους, τους υποχρεώσατε να ακούν τα γαυγίσματά τους και μιλάτε κι από πάνω?? Επειδή έκανε την εξυπνάδα ένας σκυλόφιλος νομοθέτης και επέτρεψε 2 ζώα μεσα στα σπίτια πρέπει εσεις να ενοχλείτε τους ανθρώπους? Συμβουλευτείτε δε και το Ευαγγέλιο, που λέει οτι πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν και όχι να αγαπάμε το σκύλο μας και να βλάπτουμε τους συνανθρώπους μας.

oryx

από Μάρκος Καπίρης | 4/9/2011 5:41

Μήπως ξέρει κάποιος πώς μπορώ να δω τα σχόλια αυτού του μετά τις 17-7-2011 ? Δείχνει μόνο τα 131 πρώτα σχόλια. Τα υπόλοιπα πού έχουν πάει??

avatar

από ik | 4/9/2011 20:12

υπάρχει κάποιο σκυλί σε ένα από τα γειτονικά σπίτια το έχουν αρκετά χρόνια και δεν το βγάζουν ποτέ έξω το βγάζουν μόνο στην ταράτσα και τότε αυτό γαυγίζει τους έχουμε πει ότι ενοχλεί αλλά δεν κάνουν κάτι γι αυτό το σκυλί γαυγίζει ασταμάτητα και ενοχλει πριν από αυτό είχαν κάποιο άλλο που πήδηξε από την ταράτσα. Τι μέτρα θα μπορούσαμε να πάρουμε?

avatar

από Stewart | 7/9/2011 2:13

Φίλτατε marko, η εμπάθεια σου για τα σκυλιά είναι εμφανής... Το καταλάβαμε δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεσαι διαρκώς! Πόσο μάλλον όταν οι προτάσεις σου για το συγκεκριμένο θέμα είναι το λιγότερο άχρηστες... Δεν ξέρω πόσο υγιές είναι να περιμένεις απεγνωσμένα μπροστά από ένα ανοιχτο mail με σκοπό να απαντήσεις βλακωδώς σε όποιον ζωόφιλο δεν σε ρώτησε για το αν θα έχει σπίτι του 1,2 ή περισσότερα κατοικίδια.Επιπλέον σταμάτα να προσπαθείς να πείσεις οτί ενδιαφέρεσαι για τον συνάνθρωπό σου γενικότερα..Είναι ξεκάθαρο ότι ενδιαφέρεσαι μόνο για τους όμοιούς σου(και απ'όσο ξέρω κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται σε κανένα Ευαγγέλιο)! Ψάξε καλύτερα να βρείς κανένα άλλο blog να διατυπώσεις τις τριτοκοσμικές αντιλήψείς σου περί σκύλων είναι σίγουρο πώς κάτι θα βρείς.."Get a life" που λένε και οι φίλοι μας οι 'Αγγλοι. Υ.Γ: Αντί να λέμε κανά ευχαριστώ στους φιλόζωους που μαζεύουν κάνα ζωντανό απ'τους ήδη γεμάτους δρόμους, έχουμε και άποψη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τη θέση μου: Διάλογος μετά από αυτό το post ΔΕΝ υφίσταται...

Φιλικά πάντα...

avatar

από ο άγνωστος Χ | 7/9/2011 10:12

Smile Δε νομίζω οτι είναι από κάπου εμφανές οτι έχω εμπάθεια για τα σκυλιά. Ουτε για τα γατιά, ούτε για τις σαύρες ή τα λιονταρια ή τα καγκουρώ ή όποιο άλλο ζωντανό. Μάλιστα αισθάνομαι την τρομερή βαναυσότητα της φύσης και της ζωής όταν βλέπω γύρω μου ή σε ντοκιμαντερ την μανία με την οποία το ένα ζώο ορμάει και τρώει το άλλο καθώς και όλα τα βάσανα όλων των ζωντανών πλασματων από την ώρα που γεννιούνται μέχρι να πεθάνουν.

Το μόνο εμφανές από όσα λέω είναι ακριβώς αυτό που λέω. Και επειδή καποιοι είστε προγραμματισμένοι να το ερμηνεύετε όπως σας αρέσει, θα το ερμηνεύετε πάντα όπως σας αρέσει. Εκεί όπου τα άλλα ζώα ενοχλούν τους ανθρώπους, προταιρεότητα έχουν οι άνθρωποι και τα ζωα πρεπει να οδηγούνται εκεί όπου δεν ενοχλούν. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Κι εγώ είχα κατά καιρούς και σκύλο και πολλές γάτες, και καρδερίνα, και κουνελι, και κότες, και κοκόρια τα οποία ανέβαιναν στους ώμους μου και κουκούριζαν, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΗΣΑ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ.

Αν κινδυνεύω να αποκτήσω εμπάθεια (αντίθετα δηλ. με τα γραφόμενα και στο ευαγγέλιο), αυτή θα είναι προς ανθρώπους και όχι προς ζώα, και αυτό επειδή κάποιοι καλοί κατά την άποψή σας γείτονες θα έχουν φέρει 2 σκύλους στον κήπο τους κάτω από το παράθυρό μου ή στην ισοϋψή με το μπαλκόνι μου ταράτσα τους και θα με υποχρεώνουν να τους ακούω και να τους μυρίζω όποτε γουστάρουν οι ιδιοκτήτες τους.

Οσο για τους διαλόγους, πράγματι σε μερικές περιπτώσεις είναι ανώφελοι.

avatar

από ο άγνωστος Χ | 7/9/2011 10:17

Εξάλλου εδώ δεν αμφισβητήθηκε από κανένα η φιλοζωία. Καλά κάνουνε και μαζεύουνε τα ζωντανά από τους δρόμους. Αλλά όχι να τα φέρουνε κάτω από τη μύτη του γείτονά τους.

Αν διαβάσει κανείς όλα τα σχόλια αυτού του Blog, θα διαπιστώσει οτι σε όλα τα περιστατικά υπάρχει ενόχληση του γείτονα ή του διπλανού.

Κανείς δεν παραπονέθηκε οτι υπάρχουν φιλόζωοι.

oryx

από Μάρκος Καπίρης | 7/9/2011 10:30

Νομίζω ξέχασα να βάλω το ονοματάκι μου στα 2 προηγούμενα σχόλια, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχει σημασία. Φρονώ οτι εκφράζω τη λογικότερη των απόψεων επί του θέματος και εκπροσωπώ μέγα μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού της γής Smile

oryx

από Μάρκος Καπίρης | 7/9/2011 15:19

Πριν από 4 χρόνια, ο νοικάρης μου έφερε ενα ανήλικο ακόμα κυνηγόσκυλο και το εγκατέστησε στην ταράτσα του σπιτιού (εγώ μένω στον πρώτο όροφο κι αυτός στον δεύτερο (τελευταίο). Η αλήθεια είναι οτι ήταν αρκετά ήσυχος ο σκύλος, ωστε δεν τον πήρα είδηση οτι ήταν στην ταράτσα, παρά μόνο μετά από 3-4 μήνες !!

Ανεβαίνω λοιπόν πάνω και βλέπω το σκύλο δεμένο σε ένα κολωνάκι στη μέση της ταράτσας με σχοινι μηκους 2 μέτρων. Ειχε και ένα σκυλο-σπιτάκι. Τα κακά του σκύλου ήταν απλωμένα σε μια περιοχή ακτίνας 2 μέτρων γύρω από το σκύλο πατημένα από το ίδιο το ζώο και είχαν επαλείψει την ταράτσα η οποία τα είχε ρουφήξει η καημένη όσο μπορούσε, αλλά δεν είχε καταφέρει να τα ...ρουφήξει όλα. Αυτός ο σκύλος είχε την ιδιότητα να κάνει τα κακά του σε μορφή παχειάς λάσπης, και μετά να κάνει παρέλαση πατώντας πάνω τους. Τα πέλματά του ήταν πασαλειμένα ωμοίως.

Δεν είπα τίποτα στο νοικάρη, αλλά τον παρακολούθησα και είδα οτι κάθε 2-3 μέρες ανέβαζε ένα λάστιχο στην ταράτσα και την έπλενε. Τα νερά μαζί με τα διαλυμένα κακά έφευγαν από την υδροροή της ταράτσας, έβγαιναν στο δρόμο ο οποίος είναι κατηφορικός και από κεί έφταναν σε απόσταση 70 μέτρα όπου και κατέληγαν σε μια σχάρα ομβρίων του Δήμου. Σε όλη τη διαδρομή παρέμεναν διάσπαρτα μικρά κομματάκια διαλυμένων κοπράνων. Στο δρόμο αυτό έπαιζαν μπάλα (βόλευ) 4-5 παιδάκια της γειτονιάς, μεταξύ των οποίων καθημερινά και η ...κόρη του νοικάρη μου, έχοντας γίνει όλα τους ένα με τα διαλυμένα κόπρανα, διότι ήταν συνεχώς σε επαφή με το έδαφος και τα παιδιά και η μπάλα τους.

Μετά από 1 χρόνο διαλογικές συζητήσεις και φτηνές δικαιολογίες από μέρους του αποφάσισε και τον έβγαλε από την ταράτσα, αλλά μέχρι τότε τα κοπρολύματα έρεαν στον κατήφορο κάθε φορά που ...καθάριζε. Μετά την απομάκρυνση του σκύλου πέρασα την ταράτσα με στεγανωτικό υγρό, αλλά προηγουμένως την καθάρισα (έξυσα) με τα χεράκια μου με συρμάτινη βούρτσα από τα κόπρανα που είχε ρουφήξει, διότι το νερό με τη σκούπα που χρησιμοποιούσε ο νοικάρης δεν έκανε επαρκή καθαρισμό. Την επόμενη χρονια έφερε ενα άλλο -πολύ μαλλιαρό- σκύλο και αυτή τη φορά τον εγκατέστησε στο μπαλκόνι πάνω από την κάμαρα του σπιτιού μου (είπε να μην καταστρέψει τη μόνωση της ταράτσας). Αυτός δεν κάνει τα κακά του στο μπαλκόνι, αλλά μαδάει συνεχώς και κάθε 15 μέρες κατεβαίνω στον φωταγωγό (διότι μόνο εγώ έχω πρόσβαση) και ξεβουλώνω το σχαράκι του φρεατίου που απομακρύνει τα όμβρια ύδατα από το φωταγωγό, ειδεμή θα πλημμυρίσει το ισόγειο. Και πάλι δεν παίρνει από λογια να τον ξεφορτωθεί.

Ξέρω, τώρα εσείς σαν γνώστες πλέον της νομοθεσίας θα μου πείτε να πάω στο Υγειονομικό για να του επιβάλει να εφαρμόσει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα.

Λοιπόν, συμπτωματικώς (και το ευτραπελότερο όλων), εγώ είμαι το Υγειονομικό σε αυτόν τον τόπο (επόπτης Δημόσιας Υγείας), και πείτε μου τώρα αν εσείς στη θέση μου θα στέλνατε το νοικάρη σας στον εισαγγελέα.

Παρ΄ όλα αυτά εγώ (ακόμα) συνεχίζω να αγαπάω και το νοικάρη μου και το σκύλο του.... κι ας λέτε μερικοί από σας οτι είμαστε κακοί και παράξενοι.

Αυτά για να ξέρετε πόσο καλοί είστε μερικοί από εσάς που έχετε ...σκυλάκια.

oryx

από Μάρκος Καπίρης | 7/9/2011 15:48

Τακτικά επίσης φτάνουν στην Υπηρεσία καταγγελίες για πελάτες εστιατορίων οι οποίοι κουβαλάνε στο κατάστημα και το σκύλο τους (χωρίς να είναι τυφλοί), ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που σε αιφνίδιους ελέγχους έχω βρεί μέσα σε παρασκευαστήρια εστιατορίων αραγμένα από ένα έως 3 σκυλιά, ενίοτε δε και γάτες, τα οποία ανήκουν στον εστιάτορα, στην αδελφή του, στην μαγείρισα κλπ.

avatar

από Nadia | 8/9/2011 21:37

μενω σε πολυκατοικια κ εχω ενα μεγαλοσωμο σκυλο, δεν "λερωνει" ουτε στην βεραντα ουτε στο σπιτι μεσα, εχω ομωσ προβλημα με την διαχειριστρια γτ δεν θελει να χρησημοποιω το ασανσερ γτ λεει οτι δεν μπορει τισ τριχεσ, σκουπιζω το ασανσερ μετα απο καθε βολτα, ωστοσο καποιεσ τριχες μενουν κ εχω γκρινια καθε τρεισ κ λιγο. αν χρισιμοποιω τισ σκαλεσ ομωσ θα εχουν τριχεσ 3 οροφοι κ θα εχω γκρινια απο τουσ ενοικουσ, τι μπορω να κανω για νασταματησει αυτο? νομικα η διαχειριστρια μπορει να με διωξει? ευχαριστω

oryx

από τραγόφιλος | 8/9/2011 22:46

Για να μην εχει τριχες το ασανσερ ή η σκάλα, απλώς απομακρύνουμε δια παντός το σκύλο από την πολυκατοικία. Που θα μου πάει όμως... δε θα γίνω υπουργός κάποτε? Θα επιτρέψω με νόμο να διατηρούν οι τραγόφιλοι έναν τράγο σε κάθε διαμέρισμα. Και αφού θα το λέει ο νόμος, δεν θα μπορείτε να σωθείτε με κανένα τρόπο.

avatar

από aggelos | 25/9/2011 18:06

tha ithela na mou pite an epitrepetai na valw sto spiti m 2-3 kotes gia auga einai monokatikia kai tha einai mia xara se avli mesa me xwma ola komple iparxei kanenas nomos na mn epitrepatai i na faw kana prostimo???

avatar

από Μάρκος Καπίρης | 25/9/2011 21:30

Κάποιος ρώτησε αν μπορει να έχει σε μονοκατοικια 2-3 κότες.

Οι κότες δεν ανήκουν στα ζώα συντροφίας αλλά στα οικόσιτα. Γι αυτά υπάρχει το άρθρο 15 της 2000/1995 υγειονομικής διάταξης:

'Αρθρο 15 : Οικόσιτα ζώα και πτηνά 1. Σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων (συνοικισμοί, χωριά, κωμοπόλεις), με εξαίρεση εκείνους που είναι τουριστικοί χώροι ή παουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ή στις παρυφές πόλεων, με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, χαρακτηριζομένων ως γεωργοκτηνοτροφικών, επιτρέπεται η χωρίς άδεια διατήρηση εύλογου αριθμού οικοσίτων ζώων ή και πτηνών ανάλογα με τις τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές ή αστικές συνθήκες, που επικρατούν στους κατοικημένους αυτούς τόπους και της πυκνότητας των κατοικιών, εφόσον τα ζώα ή τα πτηνά αυτά διατηρούνται σε κατάλληλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 2. Οι ανωτέρω πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι προβλέπονται από τα εδάφια (1) έως (Cool της υποπαραγράφου δ' της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας και θα βρίσκονται, πλησιέστερα προς την κατοικία του ιδιοκτήτη τους, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, τότε, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονταιμαρικά από την κατοικία τους, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον (30) μέτρα από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. 3. Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων ή πτηνών, κατ' είδος που μπορεί να διατηρεί κάθε οικογένεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υπό τις περιγραφόμενες στην προηγούμενη παράγραφο προυποθέσεις και όρους, καθορίζει με απόφασή του ο οικείος Νομάρχης, για κάθε πόλη, κωμόπολη, χωριό ή οικισμό και όχι χωριστά για κάθε περίπτωση, αφού λάβει υπόψη τους, εισήγηση της Α/θμιας Επιτροπής ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προιόντων.

avatar

από ΕΛΕΝΑ | 3/10/2011 4:34

Γεια σας, ειμαι μανούλα ενός 11μηνου ασπρουλη γλυκα και ευτυχως εδω στην Θεσσαλονίκη δεν ειχα ποτε θεματα ουτε με γειτονες στην πολυκατοικια ουτε στην ευρυτερη περιοχη. Ωστόσο ειναι ενα σκυλακι απεναντι απο το σπιτι των γονιων μου το οποιο ζητημα να ειναι 2-3 μηνων, ο ιδιοκτητης του το προοριζει για φυλακα του γραφειου του το οποιο αυτο ειναι που βρισκεται απεναντι απο το πατρικο μου και το λυπαμαι το κακομοιρο γιατι μωρο παιδι και μονο του το εχουν αφησει και εκλαιγε(που λιγο με ενοιαζε που ηταν 3 η ωρα τη νυχτα...πιο πολυ το καημενο με ενοιαξε που ηθελε τη μαμα του προφανως η καποιον να του κανει παρεα) και μου κατηγγειλε και η ξαδερφη μου οτι καθε φορα που ηταν να το παρει μαζι του, στο σπιτι του προφανως, το εβαζε στο πορτ παγκαζ το φουκαριαρικο αντι στο πισω καθισμα. ανετα παθαινει ασφυξια εκει μεσα ο κουκης ΚΑΙ θερμοπληξια (μη ξεχναμε οτι ειναι και μωρο). Αυτουνου του μαλακα με Μ μεγαλυτερο του Λευκου Πυργου, παρντον κιολας μας βλεπουν και παιδια ενδεχομενως, τι του κανουμε εκτός απο κρέμασμα; Α κι επισης θα ηθελα να πω...καταστατικα πολυκατοικιας η μη αν ο ιδιοκτητης θελει να σε διωξει λογω του ζωου θα σε διωξει..μοστραρει εκει ενα ''πσιτ αγαπουλα, το θελω το παλατακι για ιδιοκατοικηση'', σε 2 μηνες εχεις φυγει, εν τω μεταξυ αλλαζει γνωμη(και καλα...) και μετα ''ο επομενος!''. καλα τα λεω; διορθωστε με αλλιως...

avatar

από ΑΚΤΙΑ | 4/10/2011 1:42

Αγαπητε Άρη !Καταλαβαίνω απο όλη τη συζήτηση οτι έχεις βάλει τις φιλοζωικές σε black list!!Έτσι ήμουνα και εγώ μεχρι που ασχολείθηκα και ασχολούμε!!!'Ακου λοιπον και το δικο μου πρόβλημα!Μένω σε μια πόλη της επαρχίας.'Εχω σκοτωθεί με τον Διευθηντή του Κυνοκομείου της περιοχής.Πρέπει παιδιά να καταλάβεται οτι για να δραστηριοποιηθεί ένας φιλοζωικός σύλλογος πρέπει να συμφωνήσουν τα άσυλα και όλες οι αρμόδιες αρχές.Δηλαδη το δημόσιοοοοοοο!!! Καλα μεχρι εδώ??Εμείς με τα άσυλα δεν πρέκειτε να τα βρούμε ποτέ!!Οικτρές συνθηκες διαβίωσης!! Μένω σε μεζονέτα αυτόνομη με τα 2 σκυλιά μου.την ημέρα βρίσκονται στην πιλωτή μου (φραγμένη),το μεσημέρι δεν γαβγίζουν, το βράδυ τα ανεβάζω στο σπίτι μέσα. το κακό είναι οτι επειδή ανοικώ σε ένα σύλλογο φυσικό και επόμενο είναι να φροντίζω για τα αδέσποτα της περιοχής τα οποία τα βρηκα εκει (έχω 1 χρόνο που μένω στο ιδιόκτητο σπίτι μου).'Εχω καταφέρει να δώσω σε καλά σπίτια για υιοθεσία 2 σκυλιά(με συμβολαιο υιοθεσίας φυσικά) ,4 σκυλιάστο κυνοκομείο (με αναρτήσεις σε site φυσικά μέχρι να βρούν οικογένεια).Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μου υπάρχουν 3 αδέσποτα και 1 κουτάβι. Έχω σκοτωθεί με όλους τους γείτονες γιατί τα σκυλιά περιμένουν στο πεζοδρόμιο έξω απο το σπίτι μου την ώρα που βγαίνω να τα ταίσω!!τα σκυλιά είναι καταπληκτικά,πολυ πολυ σπάνια θα γαβγίσουν και μόνο οταν νιώσουν απειλή...δηλαδή σχεδον ποτέ!Σήμερα φτασανε σε σημείο να μου ξεκαθαρίσουν "η θα τα εξαφανίσω ή θα τα εξαφανίσουν" παρόλο που ανέφερα τις νομικές κυρώσεις (και έτσι γίνετε) πάντα!Να προσθέσω οτι τα αδέσποτα που αναφέρω δεν μπορούν να πάνε στο άσυλο γιατι είναι full απο ότι μας είπαν!!! Επίσης όλοι μας αντιμετωπίζουν σαν τους τρελούς με τα σκυλια της γειτονιάς ακόμα και οι δικοί μας άνθρωποι γιατί δεν καταλαβαίνουν πως μπήκαμε σε αυτό το "περιθωριακό τριπάκι"!! Αγαπητέ Άρη το οτι οι φιλοζωικές αδρανούν δεν είναι αλήθεια!!δεν μας αφήνουν να ενεργήσουμε!!και απο την πολιτεία αλλά και η στενοκεφαλιά των ανθρώπων που ενώ εχεις παράγει έργο και κάνεις προσπάθειες ή δεν το αποδέχονται η πιστέουν οτι δεν έχεις κάνει αρκετά επειδή θέλουν λύση εκείνη ακριβώς την στιγμή που θέλουν αυτοί!!!! Επίσης έχω πρόβλημα και με τα δικάμου τα σκυλιά!!και αυτά τους ενοχλούν!!βασικά όπως 'ολοι ξέρετε και ρομπότ να ήταν πάλι θα τους ενοχλούσανε!!καθετι που έχει να κάνει με την φιλοζωία του ενοχλει!! Εδω λέω να σας καληνυχτήσω μιας και πρέπει να κσενυχτήσω για να κατεβάσω μια λύση που να βολεύει όλους μας και για να ζήσουν και οι αδέσποτες ψυχούλες!! Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω τόσους πολλούς φιλόζωοους!!

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιο σας εδώ

Αποστολή ως ανώνυμος - ή -

XHTML: Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τα tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <code> <em> <i> <strike> <strong>